1.100.000 złotych na jesienne działania kulturalne! 

Wydział Kultury informuje o ogłoszeniu na platformie Witkac.pl otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji projektów kulturalnych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r. z pulą 1.100.000 zł. Poniżej garść - mamy nadzieję - przydatnych informacji na ten temat. 

  • wymagany wkład własny - 3% wkładu finansowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji. Stosowna proporcja jest obliczana automatycznie przez system Witkac.pl. Wyższa wysokość zadeklarowanego wkładu własnego nie ma wpływu na ocenę komisji konkursowej - Wydział Kultury zrezygnował z tego kryterium oceny ofert. 
  • termin realizacji zadania ustala się: od dnia 1 września do 31 grudnia 2017 roku.
  • koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem): wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu. W konkursie możliwe jest uzyskanie dofinansowania do ponoszonych w związku z realizacją zadania publicznego wydatków na opłaty z tytułu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych. Starających się o dofinansowanie tego rodzaju kosztów prosimy o dołączenie stosownych załączników. 
  • koszty kwalifikowane po stronie dotacji: wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.
  • termin złożenia oferty w wersji elektronicznej - wyłącznie w systemie Witkac.pl - upływa 14 lipca 2017 roku o godzinie 15.00. Po tym czasie system uniemożliwi złożenie oferty.
  • warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie wydrukowanego w systemie Witkac.pl i podpisanego odręcznie potwierdzenia złożenia oferty do 19 lipca 2017 roku, do godziny 15.00. Miejscem składania potwierdzeń jest Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17). Do potwierdzenia nie trzeba załączać wydrukowanej oferty!
  • przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 sierpnia 2017 roku

Link do konkursu na platformie Witkac.pl:  https://www.witkac.pl/#/Contest/View/3909


MAŁE GRANTY - OD 2017 ROKU PRZEZ WITKAC.PL!

Informujemy, że od początku 2017 roku wnioski o wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w kulturze, w ramach procedury tzw. "małych grantów" należy - podobnie jak w przypadku ofert konkursowych - składać przez platformę Witkac.pl. TUTAJ znajdą Państwo komplet szczegółowych informacji. 

Na naszej stronie działa już sekcja poświęcona platformie Witkac.pl - od instrukcji założenia konta, po szczegółowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem platformy. Zapraszamy TUTAJ.