MAŁE GRANTY - OD 2017 ROKU PRZEZ WITKAC.PL!

Informujemy, że od początku 2017 roku wnioski o wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w kulturze, w ramach procedury tzw. "małych grantów" należy - podobnie jak w przypadku ofert konkursowych - składać przez platformę Witkac.pl. TUTAJ znajdą Państwo komplet szczegółowych informacji. 

Na naszej stronie działa już sekcja poświęcona platformie Witkac.pl - od instrukcji założenia konta, po szczegółowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem platformy. Zapraszamy TUTAJ.


OGŁASZAMY DWA KONKURSY ROCZNE NA 2017!

Informujemy, że zgodnie z wcześniej ogłoszonym harmonogramem, po rozstrzygnięciu konkursu wieloletniego Wydział Kultury ogłosił jeszcze w grudniu 2016 roku dwa konkursy ofert na wspieranie realizacji projektów rocznych na 2017 r. 
Najistotniejsze warunki wspólne na obu konkursów:

  • wymagany wkład własny - 3% wkładu finansowego. Podobnie jak w konkursie wieloletnim wyższa wysokość zadeklarowanego wkładu własnego nie ma wpływu na ocenę komisji konkursowej - zrezygnowaliśmy z tego kryterium oceny ofert. 
  • termin realizacji zadania ustala się: najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia konkursu, do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  • koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem): wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu,
  • koszty kwalifikowane po stronie dotacji: wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

Konkurs dla priorytetów 1 (przestrzeń publiczna), 4 (współpraca zagraniczna) i 5 (wydarzenia)

  • kwota łączna do rozdysponowania: 2.850.000 zł
  • termin złożenia oferty w wersji elektronicznej - wyłącznie w systemie Witkac.pl - upływa 17 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00. Po tym czasie system uniemożliwi złożenie oferty.
  • warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie wydrukowanego w systemie Witkac.pl i podpisanego odręcznie potwierdzenia złożenia oferty do 20 stycznia 2017 roku, do godziny 15.00. Miejscem składania potwierdzeń jest Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17). Do potwierdzenia nie trzeba załączać wydrukowanej oferty!

Konkurs dla priorytetów 2 (edukacja kulturalna), 3 (wydawnictwa - także muzyczne i multimedialne - oraz promocja czytelnictwa) oraz 6 (pamięć historyczna).

  • łączna kwota do rozdysponowania: 1.500.000 zł
  • termin złożenia oferty w wersji elektronicznej - wyłącznie w systemie Witkac.pl - upływa 23 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00. Po tym czasie system uniemożliwi złożenie oferty.
  • warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie wydrukowanego w systemie Witkac.pl i podpisanego odręcznie potwierdzenia złożenia oferty do 26 stycznia 2017 roku, do godziny 15.00. Miejscem składania potwierdzeń jest Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17). Do potwierdzenia nie trzeba załączać wydrukowanej oferty!

Opis priorytetów konkursowych znajdziecie Państwo TUTAJ


45 DOTACJI NA ZADANIA WIELOLETNIE W KULTURZE!

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, składającej się z sześciu członków i pięciu ekspertów, Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji wieloletnich zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6,7.

Pod poniższym adresem znajdziecie Państwo wyniki konkursu:

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/od-2016-12-19-do-2019-12-31,101057.html

Informujemy, że kolejne postępowania - na realizację zadań w 2017 roku - będą rozpisane na dwa konkursy. pierwszy w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 4 i 5, drugi - w zakresie zadań priorytetowych nr  2, 3 i 6. Opis poszczególnych zadań priorytetowych znajdziecie Państwo  dziale "Priorytety konkursowe Miasta Poznania - kultura".