Wsparcie dla rodzin

Zwiększony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej określony Uchwałą Nr CIII/1198/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego - o kwotę 100,00 zł na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie.
Więcej na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej i innych świadczeń rodzinnych przyznawanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń - https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/swiadczenia-rodzinne/zasilek-rodzinny#

2. Bilety na przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci Szczegóły: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, tel. 61 646 33 44

3. Świadczenia i wsparcie na zasadach i w formach przewidzianych  w ustawie o pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu - https://mopr.poznan.pl/

4. Zwolnienie z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań(na podstawie uchwały Nr LIV/806/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 roku)
Nie pobiera się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu do godz. 13.00

- za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny

- w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola
Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie ze wskazanych zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
Więcej na temat zwolnień i ulg w opłatach - http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-liv-806-vi-2013-rady-miasta-poznania-z-dnia-09-07-2013-w-sprawie-okreslenia-czasu-bezplatnego-pobytu-dziecka-w-przedszkolu-oraz-oplat-za-swiadczenia-udzielane-przez-przedszkola-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-miasto-poznan,48365/