Do zadań Pełnomocniczki Prezydenta ds. polityki równościowej należy:

1) realizowanie polityki Miasta w zakresie równego traktowania, w szczególności prowadzenie działań na rzecz promowania różnorodności, sprawiedliwości społecznej, równości szans oraz włączania społecznego w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny;

2) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zasady równego traktowania;

3) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;

4) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia wykluczeń społecznych;

5) zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w zakresie równego traktowania;

6) monitorowanie sytuacji w Mieście w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania zwłaszcza w obszarze obejmującym zadania własne gminy;

7) promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania

8) współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w obszarze sprawiedliwości społecznej, równości szans, włączania społecznego                          i przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji

9) opracowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, rocznych lub wieloletnich strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania;

10) reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki społecznej i rodzinnej;

11) pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów dotyczących działań na rzecz równego traktowania i włączania społecznego;

12) współpraca z innymi pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce  w Polsce i za granicą.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej