KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej działa w oparciu o Zarządzenie nr 511/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie trybu powołania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Jest jedną z sześciu komisji tego typu powołanych w mieście w celu wzmocnienia i rozwoju współpracy pomiędzy samorządem a trzecim sektorem.

Jako zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym ma za zadanie określać potrzeby społeczne i sposób ich zaspokajania w obszarze włączania społecznego, równości i różnorodności, sprawiedliwości społecznej, równości szans w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny.

KDO opiniuje również tematyczne dokumenty i projekty aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta.

Treść zarządzenia dostępna jest: http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/511-2017-p,NT0013F3F6/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej