Rodzinne Domy Dziecka

Rodzinne Domy są placówkami opiekuńczo - wychowawczymi typu rodzinnego, zapewniają dzieciom pozbawionym rodziców - całkowicie lub częściowo - całodobową opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny biologicznej bądź umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielniania. Placówki te prowadzone są przez dyrektorów będących jednocześnie wychowawcami. Powinni oni legitymować się minimum średnim wykształceniem i odbyć szkolenie przygotowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zwykle domy te prowadzone są przez małżeństwa, które mogą dodatkowo zatrudniać inne osoby bądź korzystać z pomocy wolontariuszy.  W rodzinnych domach może przebywać od czworga do ośmiorga dzieci, w różnym wieku w tym dorastające i usamodzielniające się. Rodzinne Domy realizują ponadto przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, zapewnia dostęp do kształcenia dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dziecka, obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewniają im korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

W Poznaniu funkcjonuje 6 rodzinnych domów, w których aktualnie przebywa 38 dzieci.