Pomoc dla osob ze szczególnymi potrzebami podczas pandemii

Gdzie, w czasie pandemii, osoby ze szczególnymi potrzebami znajdą wsparcie w codziennych działania? Wszystkie ważne informacje znajdziecie poniżej.

Na niebieskim tle białe obrazki przedstawiające osoby z niepełnosprawnościami i biały podpis wsparcie w pandemii osób z niepełnosprawnościami. - grafika artykułu
Pomoc w czasie pandemii

1. Asystent osoby z niepełnosprawnością

Program kierowany jest do mieszkańców Poznania:

 • z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia, a w szczególności z takich usług jak:

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez klienta miejsce (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.).
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne.
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe.
 • pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg).
 • w przypadku osób przyjeżdżających do Poznania, odbiór klienta  z dworca/lotniska i pomoc w dotarciu w wybrane miejsce.
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w tym pomoc techniczna w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.
 • czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.
 • pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).
 • pomoc w udziale w wyborach.
 • pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.
 • pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z placówek sportu i rekreacji: pływalnia, stadion itp.

Aby skorzystać z programu należy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt lub Fundacji Sowelo:

 • tel: 61 646 33 44, 579 221 582 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00.
 • wiadomość SMS pod numer 783 944 112.
 • wiadomości e-mail na adres pk@um.poznan.pl   (temat maila: asystent)  

2. Program"Zakupy bez barier" - adresowany jest do osób starszych i pełnoletnich osób  z niepełnosprawnościami, zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Jego celem jest maksymalna ochrona tych osób przed koniecznością wychodzenia z domów. Zakupy dostarczone zostaną bezpłatnie do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, zamieszkuje w Poznaniu i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. W ramach akcji wykonywana jest usługa zakupu i dostarczenia najbardziej potrzebnych artykułów codziennego użytku i leków. Koszt zakupów pokrywa uczestnik akcji, nie może on przekroczyć 200,00 zł.

Aby skorzystać ze wsparcia należy skontaktować się z Biurem Poznań Kontakt: 

 • tel : 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00.
 • bezpłatna infolinia : 22 505 11 11
 • wiadomość SMS pod numer 783 944 112
 • wiadomość e-mail na adres: pk@um.poznan.pl

3. Program "Wspieraj Seniora" opracowany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Dedykowany jest głównie osobom w wieku powyżej 70 lat dzięki, któremu uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa lub przywieźć posiłek. Program będzie realizowany do 30 września 2021 r. z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2021r., ale nie dłużej niż do odwołania na terytorium Rzeczyspospolitej Polskiej stanu epidemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na infolinię - 22 505 11 11.
Więcej informacji na stronie: https://wspierajseniora.pl/

4.  Wsparcie w ramach projektu unijnego "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

 • prowadzenie Centrum Usamodzielniania w formie dziennego mieszkania wspomaganego - dla osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych. Z usług w ramach Centrum Usamodzielnienia skorzysta co najmniej 56 osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych.
 • usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Istotą realizacji zadania publicznego jest zapewnienie min. 150 osobom z grupy docelowej wysokiej jakości usług asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania i/lub w lokalnej społeczności.
 • usługi opiekuńcze realizowane łącznie dla 500 osób niesamodzielnych w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania i/lub w lokalnej społeczności.
 • Centrum Teleopieki, min. 850 urządzeń nadawczo-odbiorczych wyposażonych w kartę SIM, z wykupionym abonamentem na czas trwania projektu, zapewniającym bezpłatne połączenia z telecentrum, min. 850 mobilnych guzików bezpieczeństwa w postaci wisiorka/ bransoletki, które podopieczni (osoby niesamodzielne w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi) mogą mieć stale przy sobie. Mogą oni nacisnąć guzik w momencie zagrożenia życia lub zdrowia w celu połączenia się z teleasystentem, którego zadaniem jest ocena sytuacji i reakcja pomocowa - wezwanie sąsiada lub innej osoby posiadającej klucz do mieszkania podopiecznego, służb medycznych lub innych.
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

Ze wsparcia można skorzystać kontaktując się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 -16:00 oraz w  piątek w godz.7:30-15.00, tel. 61 878 17 26 oraz:

5. Warsztaty dla opiekunów osób w starszym wieku, osób chorujących przewlekle oraz osób z niepełnosprawności.

Z cyklu 10 spotkań warsztatowych z psychoterapeutami mogą skorzystać zarówno członkowie rodzin, którzy sprawują opiekę nad osobą przewlekle chorą jak i opiekunowie, dla których codzienny kontakt z niepełnosprawnością, czy chorobami neurodegeneracyjnymi związany jest z obowiązkami zawodowym.

Nieodpłatne webinary i warsztaty edukacyjne dla opiekunów prowadzić będę psychologowie, dietetycy i fizjoterapeuci. Do zespołu zaproszono też prawnika. Opiekunowie będą mogli poznać aspekty prawne związane ze sprawowaniem opieki nad osobą chorującą przewlekle, z niepełnosprawnością czy zaburzeniami psychicznymi.

Aby skorzystać ze wsparcia należy skontaktować się z Stowarzyszeniem PSYCHE SOMA POLIS ul. Wierzbięcice 18/5,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 21.00 :

6. Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej lub zamieszkującej z rodziną, która z powodu wieku, chorób lub z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Osoby zgłaszające się do programu mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia a w szczególności z takich usług jak:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów - np. żywność, leki, środki czystości, prasa w pobliżu miejsca zamieszkania i dostarczenie ich podopiecznemu.
 • przyrządzanie posiłków, dostarczenie gotowych posiłków (np. z baru), w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego nakarmienie i napojenie.
 • pomoc w uiszczaniu opłat i należności, prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z pobranych środków finansowych.
 • pomoc w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego (kąpiel, natłuszczanie ciała, przebieranie i ubieranie w czystą odzież) osobom poruszającym się samodzielnie lub za pomocą sprzętu rehabilitacyjnego, zapobieganie odleżynom i odparzeniom.
 • pomoc w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny otoczenia tj. bieżące czynności dot. utrzymania pomieszczeń w czystości.
 • podawanie leków (za wyjątkiem wszelkich iniekcji ) - zgodnie ze ścisłymi zaleceniami lekarza, stosowanie kompresów i okładów.
 • zapewnienia kontaktów z otoczeniem tj. z rodziną, sąsiadami, znajomymi, lekarzem, instytucjami np. MOPR, ZUS, wychodzenie z podopiecznym na spacery.
 • pomoc w czynnościach gospodarczych tj. palenie w piecu pokojowym, piecu centralnego ogrzewania w okresie zimowym, utrzymanie w czystości balkonu, klatek schodowych, doraźna pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi.

By skorzystać z usługi opiekuńczej należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 16:00 oraz w piątek w godz.7:30-15:00, -  tel. 61 878 17 26, adres e-mail: mopr@mopr.poznan.pl

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej lub zamieszkującej z rodziną, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona. Rodzaje specjalistycznych usług, z których osoby mogą skorzystać w ramach udzielonego wsparcia:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowani w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398
ze zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami
i gospodarzem domu;

Aby skorzystać z specjalistycznych usług opiekuńczych należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-16:00 oraz w piętek w godz.7:30 -15:00,  tel. 61 878 17 26, adres e-mail: mopr@mopr.poznan.pl

8. Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi przysługują osobie samotnej lub zamieszkującej z rodziną która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług, z których osoby mogą skorzystać w ramach udzielonego wsparcia:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398
ze zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami
i gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 685).

Aby skorzystać z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, od poniedziałku do czwartku w godz.7:30-16:00 oraz w piątek w godz. 7:30-15:00, -  tel. 61 878 17 26, adres e-mail: mopr@mopr.poznan.pl

Załączniki