Wniosek o zapewnienie dostępności

Musisz załatwić swoją sprawę w urzędzie, szpitalu czy szkole, ale ich budynki są niedostępne architektonicznie, bo np. mają ciężkie drzwi. Gdy natomiast brakuje na miejscu m.in tłumacza jezyka migowego, to te instytucje są niedostępne informacyjno-komunikacyjnie. Sprawdź, co możesz zrobić, by to poprawić.

Na granatowym tle bialy napis dostępność a w ramce nad nim piktogramy pokazujące niewidomych, osobę z niepełnosparwnością ruchową, osobę z niepełnosparwnością intelektualną, osobę głuchą. - grafika artykułu
Wniosek o zapewnienie dostępności

Każdy mieszkaniec, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, może poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Do tej możliwości doszła kolejna. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami, lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Czym jest interes faktyczny? To realna potrzeba skorzystania z usług np. urzędu. Przyszliśmy po potrzebne zaświadczenie, jesteśmy osobą głuchą, a w urzędzie brakuje tłumacza języka migowego i nie możemy nic załatwić. Interes faktyczny to konieczny element ważnego wniosku.

Minimalne wymagania, o które możemy wnioskować, znajdziemy w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej to :

 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu,
  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875)
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Natomiast w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej to:

 • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych na innych technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Składany wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie interesu faktycznego,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny ma poprawić brak dostępności wskazany we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, trzeba powiadamić wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazać nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i wskazuje dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Poznania
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@um.poznan.pl

Jeżeli dostępność określona we wniosku nie zostanie zapewniona, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Skargę można złożyć w formularzu na https://dostepnosc.pfron.org.pl/skarga-na-brak-dostepnosci

AM

Załączniki

sieci społecznościowe