Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025

Rada Miasta Poznania 16 lutego 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

Program jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanych w ubiegłych latach miejskich programów: Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020 oraz programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020.

Niniejszy dokument adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie Miasta Poznania oraz ich rodzin i opiekunów. Planowane działania dotyczącą zarówno sfery integracji społecznej, jak i zawodowej, a więc obejmują działania mające na celu możliwie najszersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego naszego miasta.

Kierunki działań:

  1. Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami umożliwiających im samodzielne pełnienie ról społecznych.
  2. Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej.
  3. Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami.
  4. Integracja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.
  5. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Program

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej