Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu wykonywania opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • rodzicom,
  • innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

  • orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagającą stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wszelkie informacje na temat warunków i zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego można uzyskać w Poznańskim Centrum Świadczeń, mieszczącym się przy ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu lub telefonicznie 61 878 58 99.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej