Projekt "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu"

Projekt "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu", realizowany od 1 września 2006 r. do 30 września 2007 r. w stolicy Wielkopolski ma na celu zachęcenie i wsparcie osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych, by aktywniej uczestniczyły w życiu społecznym i zawodowym.

foto - grafika artykułu
Europejski Fundusz Społeczny

Dzięki temu projektowi zyskają one konkretną pomoc i umiejętności, które pozwolą na poprawę ich życiowej sytuacji. Pomysłodawcą projektu jest Urząd Miasta Poznania a partnerami: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar- Markot, Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne".

Z badań wynika, że głównymi problemami osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych są:

  • Niski poziom uczestnictwa tych osób w życiu społeczno-zawodowym, związany z ograniczonym dostępem do rynku pracy
  • Ograniczony dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi i innymi osobami zależnymi od osób bezrobotnych i bezdomnych.
  • Funkcjonowanie biernych form pomocy społecznej przyczyniające się do spadku aktywności osób bezrobotnych.

Ponadto wpływ na izolację zawodową i społeczną tej grupy mają psychologiczne skutki długotrwałego bezrobocia, a więc wycofanie się, niskie poczucie własnej wartości, brak poczucia bezpieczeństwa, bierność i bezradność. Chcąc temu przeciwdziałać w ramach projektu zaplanowano m.in.: szkolenia zawodowe, spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami, szkolenia z zakresu problematyki trwałego bezrobocia (tzn.: prawidłowej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresem), wsparcie 80 osób w postaci zatrudnienia subsydiowanego

Projekt zakłada, że:

  • 366 osób skorzysta z kursów zawodowych
  • 78 osób uzyska możliwość odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
  • 73 osób uzyska zatrudnienie
  • 2 osoby podejmą dalszą naukę

sieci społecznościowe