Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie odbywać się w terminie 6 - 27 kwietnia. Tak samo jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniali elektronicznie i wysyłali pocztą lub skanem do szkoły pierwszego wyboru. 

Rekrutacja do szkół podstawowych będzie odbywać się w terminie 6 - 27 kwietnia - grafika artykułu
Rekrutacja do szkół podstawowych będzie odbywać się w terminie 6 - 27 kwietnia

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły - należy wypełnić zgłoszenie i w terminach rekrutacji przesłać mailem lub pocztą do szkoły obwodowej. 

Warto zwrócić uwagę na nowe obwody, które 31 marca przyjęła Rada Miasta Poznania. Zmiany dotyczą Szkół Podstawowych nr 92 (z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy), 36, 38 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10), 91, 74, 88, 6, 47 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4), 69 (w Zespole Szkół nr 8), 90, 33 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33), 7 oraz 72. Nadano również obwód Publicznej Szkole Podstawowej Cogito. Informację o nowych obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu - http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji. 

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. 

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie. 

Warto także powiadomić mailowo placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą (maile do placówek są dostępne na stronach NABÓR 2020 - https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/).

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta i NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach. 

Kryteria naboru

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegają  procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru: 

 1. zamieszkanie kandydata na terenie Poznania - 65 pkt.; 
 2. uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa) - 50 pkt.;
 3. rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce - 30 pkt; 
 4. oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu - 80 pkt; 
 5. wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt; 
 6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej - 5 pkt.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania - w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram

 • 6-27 kwietnia - składanie wniosków o przyjęcie dziecka
 • 15 - 21 kwietnia - próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej 
 • 24 kwietnia - wyniki prób sprawnościowych 
 • 8 maja - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 8 - 12 maja - pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
 • 14 maja - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Uwaga! Terminy dotyczące prób sprawnościowych mogą ulec zmianie z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach!

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 10-25 czerwca.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani. 

AJ