Inicjatywy Rady

Tryb działania Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu określa Statut, lecz nie ogranicza on możliwości podejmowania innych przedsięwzięć na rzecz seniorów czy też aktywności w obszarze problematyki senioralnej. Od członków rady - aktualnej czy też poprzednich kadencji - zależy tylko, jakie dodatkowe inicjatywy podejmą, czy będzie to organizacja konferencji, debat, konkursów, udział w tych organizowanych przez inne rady seniorów, które z działań będą cykliczne, a które wynikną z konieczności dostosowania się do istniejącej sytuacji.


Wyjazdowe posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów

17 czerwca 2021 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Realizując harmonogram planu pracy na 2021 rok w zakresie: "Wspomaganie aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej seniorów" 9 członków MRS spotkało się na terenie Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego z seniorami osiedla Kiekrz oraz Smochowice-Krzyżowniki. Spotkanie zorganizowali panowie Ireneusz Lesicki (Klub Seniora Aster) i Zygmunt Pawlik (MRS i Klub Seniora Smochowice-Krzyżowniki). Wśród zaproszonych gości byli m.in. pan Prezydent Miasta Poznania Jędrzej Solarski, pani Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Magdalena Pietrusik-Adamska, pani Lidia Płatek oraz pan Wojciech Bauer, dyrektor CIS.

Spotkanie było okazją nie tylko do przyjrzenia się działaniom klubów seniora, spotkaniu z ich członkami, ale także do wręczenia dyplomów laureatom konkursu "Najlepszy przyjaciel seniorów  - Poznań 2020. Senioribus optime meritis". Otrzymali je panowie Ireneusz Lesicki, kierownik klubu seniora Aster oraz Mirosław Pryba reprezentujący Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski. Spotkanie uświetnił występ młodej wokalistki. Atrakcją była przejażdżka po Jeziorze Kierskim - w ramach akcji "Żagle dla Wszystkich" zorganizowana przez laureatów nagrody "Najlepszy przyjaciel seniorów  - Poznań 2020. Senioribus optime meritis" z Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Urszula Filimon-Kucharska

Sekretarz MRS                                                                                              


Mikrogranty dla Seniorów

Idea, która przyświeca wielu członkom MRS IV kadencji, to przekonanie, że wśród seniorów jest bardzo wielu aktywnych ludzi, którzy chcą być aktywni jako animatorzy swoich lokalnych grup. Tę potrzebę trzeba zaspokoić i wykorzystać dla wspólnego dobra. Dlatego od pierwszych dni staraliśmy się, by w Poznaniu stworzyć możliwość dofinansowania z puli publicznych środków, projektów realizowanych przez poznańskich seniorów - także tych niezrzeszonych, działających w grupach nieformalnych.

Pomysł mikrograntów dla seniorów, który został zgłoszony na jednym z pierwszych posiedzeń MRS, został także ciepło przyjęty przez pracowników CIS-u. Okazało się, że tam również pracowano nad możliwością realizacji takiego zadania. Potem wszystko poszło już bardzo szybko. Wspólnie dopracowaliśmy zasady i w 2019 r. po raz pierwszy w historii naszego miasta zostały przyznane "Mikrogranty dla Seniorów".

W ramach ogłoszonego konkursu wybrano projekty, których twórcy nie musieli być członkami żadnej organizacji, by otrzymać wsparcie na realizację swojego pomysłu adresowanego do innych poznańskich seniorów. Wystarczyło opisać swój projekt i złożyć wniosek zgodnie z regulaminem.

O tym, jakie projekty zostały zrealizowane w ramach tego konkursu, można przeczytać tutaj: https://centrumis.pl/kluby-seniora/mikrogranty-dla-seniora/

Ten obiecujący początek nowej formy aktywizacji starszych mieszkańców Poznania przerwała pandemia i wynikające z niej obostrzenia.

Ale zainteresowanie mikrograntami było bardzo duże. Z pewnością wrócimy do tego rozwiązania, bo w nowoczesnym mieście nie może zabraknąć takiego wsparcia aktywnych seniorów.

Joanna Ciechanowska-Barnuś


KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO NAGRODY

"Senioribus optime meritis" (NAJLEPSZY PRZYJACIEL SENIORÓW)

z 20 maja 2021 r.

1. Miejska Rada Seniorów 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę o honorowej nagrodzie Rady. Regulamin nagrody stanowi, że:

- nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu nie częściej niż raz w roku,

- laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów: konkretnej osoby lub osób bądź przyczyniając się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście,

- kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną,

- kandydatury wraz z krótkim uzasadnieniem należy zgłaszać, pisemnie lub elektronicznie, do 30 czerwca każdego bieżącego roku do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu,

- kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady,

- kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur,

- w przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

2. Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej Rady Seniorów (www.poznan.pl/mrs) i Centrum Inicjatyw Senioralnych (www.centrumis.pl).

3. W związku z zagrożeniem epidemicznym, w 2021 r. wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające. Wniosek można przesłać na adres: rada_seniorow@um.poznan.pl

4. Termin przesyłania wniosków mija 30 czerwca 2021 r.


Debata oksfordzka w Poznaniu

Poznań postrzegany jako wiodące miasto we wszelkich działaniach na rzecz seniorów. Czy wszystko jest idealne i wszelkie działania załatwiają problemy seniorów? O tym przekonaliśmy się na debacie oksfordzkiej, której tematem wiodącym były "Nieodpłatne usługi dla Seniorów dobrą i skuteczną realizacją polityki senioralnej Miasta".

Celem Debaty było stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń między drużyną formułującą argumenty wspierające tezę wszelkich działań, a drużyną, która starała się nie tyle obalić, co przedstawić odmienne stanowisko.

Debata odbyła się 23 stycznia br. (2020 - przyp. Red.) w Baraku Kultury w Poznaniu, a udział w niej wzięli: w Zespole Propozycji - Zdzisław Szkutnik, Andrzej Wasilewski, Roman Szymański i Urszula Filimon-Kucharska, natomiast w Zespole Oponentów - Bogdan Nowak, Ewa Śmiglewska, Jolanta Ofierzyńska i Stanisław Gorzelańczyk. Marszałkiem debaty była Małgorzata Woźniak - radna miasta Poznania, a przewodniczącym jury prof. Jerzy Babiak. Debacie przysłuchiwało się wielu słuchaczy, wśród których było wielu starszych wiekiem mieszkańców miasta, działacze z klubów i kół seniora, przedstawiciele mediów itp.

Rzeczowe argumenty obu stron podkreśliły ważność zagadnień oraz potrzebę jeszcze większego zaangażowania i operatywności w zakresie usług skierowanych w stronę seniorów. Mimo wielu realizowanych projektów istnieje jeszcze wiele zagadnień, którym nie tylko należy się szczegółowo przyjrzeć, ale przede wszystkim wdrożyć. Debata dowiodła, że wiele jeszcze jest do zrobienia i obowiązkiem wszystkich jest intensywne wprowadzanie dalszych istotnych rozwiązań, które w krótkim czasie powinny zaowocować dalszą poprawę polityki senioralnej, a tym samym poprawę życia osób w pełni na to zasługujących.

Roman Szymański


Konkurs "Senioribus optime meritis" rozstrzygnięty

Na ogłoszony przez Miejską Radę Seniorów konkurs zgłoszono 12 kandydatów pretendujących do miana "Najlepszego Przyjaciela Seniorów". Spośród nich kapituła wybrała 6 nominowanych, przyznając Pani Grażynie Hyla nagrodę główną oraz wyróżniając dyplomami Panie Marię Jolantę Dąbrowską, Barbarę Jenczmionkę, Katarzynę Wieczorowską -Tobis, Pana Ireneusza Lesickiego oraz Żeglarzy Wojewódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Pandemia dość skutecznie opóźniła ogłoszenie wyników, gdyż Kapituła konkursu, pragnąć połączyć ogłoszenie wyników z uroczystym spotkaniem zwlekała trochę, oczekując na jej zakończenie. W obecnej sytuacji zdecydowała jednak w dniu 19 listopada br. w czasie zwołanej zdalnie konferencji prasowej ogłosić wyniki.

Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim uczestniczącym w konkursie.


Seniorzy wobec pandemii

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprosiła na konferencję: "Seniorzy wobec pandemii", która odbyła się w trybie zdalnym 3 grudnia 2020 r., a wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób.

Podczas trwania konferencji poruszono wiele ciekawych tematów związanych z problemami w czasie pandemii, których prelegentami były nie tylko osoby ze świata nauki, ale również osoby związane zawodowo z opieką nad seniorami. Między innymi słuchacze mogli wysłuchać następujących wykładów: "Zdrowie seniorów w czasie pandemii" - prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Katedra Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; "Świat społeczny seniorów w czasie pandemii" - prof. dr hab. Anna Michalska, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii UAM; "Senioralne wartości społeczne wobec zarazy" - prof. dr hab. Antoni Szczuciński, Zakład Filozofii Nauki i Techniki na Wydziale Filozoficznym UAM; "Miejska Rada Seniorów o pandemii" - Joanna Ciechanowska-Barnuś, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu; "Miejskie starania o epidemiczne bezpieczeństwo seniorów" - Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania; "Projekty senioralne CIS a rygory stanu pandemii" - Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu; "Ucieczka przed pandemią w świat natury" - przykład Klubu Seniora Aster, Ireneusz Lesicki, kierownik Klubu; "Cyfrowe więzi przeciw samotności" - przykład Dziennych Ośrodków Wsparcia "Zakątek Seniora" i "Fyrtel Seniora", Maria Jolanta Dąbrowska - kierownik ośrodków; "Wsparcie telefoniczne seniorów - przykład Telefonu Serdeczności", Maria Paradowska - dyrektorka Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Konferencja wykazała, że problem seniorów w dobie pandemii jest niezwykle ważny i wymaga od wszystkich wyjątkowego zaangażowania. Mimo że wiele przedsięwzięć jest realizowanych, to jednak nadal istnieje wiele kwestii, które mimo starań różnych środowisk, realizacji dużej ilości projektów i inicjatyw, nie wszystkie są obecnie możliwe do wykonania. Wpływ na to ma niestety sytuacja związania z pandemią, która w zasadniczy sposób uniemożliwia realizację szeregu podejmowanych działań. Miejska Rada Seniorów pomimo tych trudności w miarę możliwości stara się jednak nie tylko pomagać, ale co ważne analizować i wyciągać wnioski, które mam nadzieję, przyniosą seniorom konkretne rozwiązania, które w obecnej sytuacji poprawią byt i samopoczucie osób starszych.

Roman Szymański

Źródło:

POWIATY-GMINY, Nr 24 (582), 9.12.2020 - 23.12.2020