• Kto może brać udział w projekcie?

Osoby zameldowane na terenie miasta Poznania, które nie posiadają dostępu do Internetu, a:

      -  spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;

      -  dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej  uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;

      -  osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;

      -  rodziny zastępcze;

      -  rodzinne domy dziecka;

        -   samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 • Od kiedy można się zgłaszać do projektu?

W 2019r. rekrutacja jest przewidziana od 09 września do 06 grudnia 2019r.

 • Czy mogę jeszcze złożyć wniosek aby przystąpić do projektu?

W 2019r. będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy między 09 września do 06 grudnia 2019r. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie www.poznan.pl./wykluczeniecyfrowe  w zakładce rekrutacja oraz na miejscu w Biurze Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań.

 • Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu i otrzymać do wypełnienia Formularz zgłoszeniowy?

Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00,  tel. 61 646 33 44,  61 878 51 82, 61 878 51 40  lub 878 51 30 oraz na stronie www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe

 • Czy są określone jakieś zasady dotyczące udziału w projekcie?

Tak, opracowany został Regulamin Projektu, z którym można się zapoznać w Biurze Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań w godzinach 8-15 oraz na stronie www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe

 • Co to znaczy gospodarstwo domowe?

Zzespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach (bez obiektów zbiorowego zakwaterowania). Gospodarstwa domowe dzielimy  na jednoosobowe i wieloosobowe (dwuosobowe i większe), a także rodzinne i nierodzinne.


 • Ile wynosi kryterium dochodowe?

Dla osób samotnie gospodarujących dochód nie może przekroczyć kwoty 701zł netto (2019r)

W przypadku rodziny - 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. (2019r.)

W przypadku samotnych rodziców - 800 zł netto na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe nie ma zastosowania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka.

 • Czy z projektu mogą skorzystać osoby z Powiatu Poznańskiego, Wielkopolski?

Nie, projekt skierowany jest tylko i wyłącznie do mieszkańców Poznania. (wymagany meldunek, może być tymczasowy).

 • Czy, aby uczestniczyć w projekcie trzeba być zameldowanym w Poznaniu?

Tak, należy być zameldowanym w Poznaniu, przy czym może to być zameldowanie czasowe.

 • Czy wszystkie warunki udziału w projekcie muszę spełnić łącznie?

Aby wziąć udział w projekcie, należy spełnić warunki, takie jak:

-meldunek w Poznaniu,

-brak Internetu w domu oraz

-kwalifikować się do jednej z grup czyli, albo spełniać kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, albo być osobą z orzeczonym  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  albo być dzieckiem, młodzieżą uczącą się z rodziny w trudnej sytuacji materialnej, albo samotnym rodzicem, albo rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka.

 • Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Formularz Zgłoszeniowy, który dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu przy ul.Matejki 50, pok. 209 w Poznaniu i na stronie www poznan.pl/wykluczeniecyfrowe  oraz:

     -   kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

     -   zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy 
         społecznej, za miesiąc (lub obejmujący miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku; w przypadku osób uprawnionych a niepobierających stypendium szkolnego,

     -    zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej);

     -   kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy); 

     -   oświadczenia będące załącznikami do formularza zgłoszeniowego;

     -   dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);

     -   dokument potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy)


 • Czy aby uczestniczyć w projekcie potrzebne są jakieś zaświadczenia np. z ośrodków pomocy społecznej?

Tak:  zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję administracyjną o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujący miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku;  w przypadku osób uprawnionych a niepobierających stypendium szkolnego, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej); kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 • Czy jako osoba niepełnosprawna muszę załączyć zaświadczenie o dochodach?

Tak, jest to niezbędne. Również w Formularzu Zgłoszeniowym należy kompletnie wypełnić stronę nr 3.

 • Czy dokumenty trzeba dostarczyć osobiście?

Nie, dokumenty można wysłać pocztą, na adres: Miasto Poznań, Biuro Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań. Mogą też być dostarczone przez inną osobę np. sąsiada, koleżankę, członka rodziny, opiekunkę.

 • Kiedy dowiem się, czy zostałam/łem zakwalifikowana do projektu?

Po rozpatrzeniu formularza zgłoszeniowego przez Komisję Rekrutacyjną, każdy kto złożył formularz uzyska pisemną odpowiedź, czy został zakwalifikowany do projektu czy nie. Posiedzenia Komisji będą się odbywały cyklicznie wg potrzeb, przewidywane raz w miesiącu.

 •  Kto decyduje o udziale w projekcie?

Formularze Zgłoszeniowe będzie weryfikowała komisja składająca się z pracowników Urzędu Miasta Poznania.

 • Ile osób może złożyć wniosek?

W ramach jednego gospodarstwa domowego tylko 1 osoba może być uczestnikiem projektu.

 • Czy od razu dostanę dostęp do Internetu?

Internet będzie instalowany wraz z zestawem komputerowym po odbyciu szkolenia i podpisaniu umowy użyczenia sprzętu. 

 •  Czy dostęp do Internetu będzie darmowy?

Do 26.07.2021r., dostęp do Internetu będzie darmowy.


 • Czy dostanę laptopa?

Nie. Użyczony sprzęt będzie komputerem stacjonarnym. Będzie składał się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury oraz myszy.

 • Czy będę musiał (a) zapłacić?

Nie, udział w projekcie jest bezpłatny. Szkolenia,  komputer, podłączenie Internetu i abonament są opłacane przez Miasto Poznań w ramach projektu.

 • Czy w związku z udziałem w projekcie mam obowiązki?

Tak. Po zakwalifikowaniu do projektu, każdy uczestnik, aby otrzymać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu musi odbyć 2-dniowe szkolenie stacjonarne oraz podpisać umowę użyczenia sprzętu komputerowego. Po otrzymaniu sprzętu zgodnie z umową użyczenia jest zobowiązany do zrobienia co najmniej 3 szkoleń e-learningowych na platformie www.cyfrowi.eu oraz do składania co roku pomiędzy 1-15 stycznia oświadczenia o miejscu użytkowania użyczonego komputera.

Prawa i obowiązki uczestnika projektu wyszczególnione są w Regulaminie Projektu oraz Umowie użyczenia.

 • Kiedy będą szkolenia?

Szkolenia realizowane są na bieżąco, średnio raz na dwa miesiące, w zależności od potrzeb.

 •  Gdzie będą odbywać się szkolenia?

Szkolenia odbywać się będą na terenie Miasta Poznania. O miejscu i terminie szkolenia zostanie Pani/Pan poinformowany po zakwalifikowaniu do projektu. 

 •  Jak długo będzie trwało szkolenie?

Każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym z obsługi komputera. Szkolenia odbywają się w tygodniu, z reguły czwartek-piątek w godzinach 13-18.

 •  Czy zapewnione będą materiały dotyczące szkoleń?

Tak, każdy z biorących udział z szkoleniu otrzyma materiały szkoleniowe oraz notes i długopis. 

 •  Czy w kursach i szkoleniach jest podział na grupy wiekowe?

Nie ma podziału wiekowego. 

 • Co zrobić, gdy nie mogę przyjść na szkolenie?

W sytuacji gdy uczestnik projektu nie może wziąć udziału w szkoleniu w wyznaczonym dla niego terminie musi to zgłosić w Biurze Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, lub telefonicznie pod nr tel 61 878 5182, 61 878 51 40 lub 61 878 51 30. Ważne, by zrobić to co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

 • Czy zapewniacie opiekę nad dziećmi?

Nie. Opieka nad dziećmi w trakcie szkoleń nie będzie zapewniana.


 • Czy szkolenie kończy się testem/ egzaminem?

Nie. Szkolenie nie kończy się testem/egzaminem.

 • Posiadam świadectwo ukończenia kursu komputerowego/ umiem obsługiwać komputer i Internet, czy muszę uczestniczyć w szkoleniu w ramach projektu?

Tak. uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu jest obowiązkowe nawet w przypadku posiadania świadectwa ukończenia kursu komputerowego.

 • Kiedy dostanę komputer?

Komputer zostanie przekazany po zakwalifikowaniu Pani/Pana do projektu, odbyciu szkolenia stacjonarnego oraz po podpisaniu umowy użyczenia sprzętu. 

 •  Czy komputer dostanę na własność?

Nie, komputer będzie Pani/Panu użyczony nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia.  

 • Na jak długo dostanę sprzęt komputerowy?

Do 26.07.2021r. tzn. do końca tzw. "trwałości projektu"..

 • Czy Umowa Użyczenia jest bezpłatna?

Tak. Umowa Użyczenia jest bezpłatna.

 • Czy będę musiał ponosić koszty naprawy użyczonego mi sprzętu?

Zgodnie z Regulaminem Projektu oraz Umową Użyczenia, Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność finansową za zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy. Ponosi również koszty eksploatacji i napraw.

 • Nie działa mi komputer, co mam robić?

W ramach projektu uruchomione zostały serwisy dotyczące awarii. W przypadku problemu z komputerem lub oprogramowaniem należy skontaktować się z serwisem komputerowym pod nr tel. 61 646 06 34. Natomiast jeśli problem dotyczy platformy www.cyfrowi.eu- 61 62318 79 (nie dotyczy loginu i hasła)

 • Nie działa mi Internet, co mam robić?

W ramach projektu uruchomiony został serwisy dotyczące awarii. Problemy z Internetem należy zgłaszać pod nr tel. 601 100 444.

 • Nie mam druku oświadczenia, co mam robić?

Oświadczenie dostępne jest w materiałach do pobrania na platformie www.cyfrowi.eu oraz na stronie internetowej projektu www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe oraz oczywiście na miejscu w Biurze Zarządu Projektu.

 • Czy oświadczenie muszę złożyć osobiście?

Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Poznania  Biuro Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań. Oświadczenie może również dostarczyć ktoś z rodziny, sąsiadka, sąsiad, znajomy, opiekunka.Ważne, aby było podpisane przez uczestnika projektu.

Nie można go wysłać mailem ani skanem

 • Co jeśli nie złożę oświadczenia?

W przypadku braku złożenia oświadczenia, umowa użyczenia zostanie rozwiązana a użyczony sprzęt będzie musiał zostać zwrócony.


 • Co zrobić, gdy zmieniłem adres zamieszkania, telefon, dowód osobisty?

Wszelkie zmiany danych teleadresowych takich jak adres zamieszkania, telefon oraz zmianę dowodu osobistego, nazwiska należy zgłaszać osobiście  do Biura Zarządu Projektu, Poznań, ul.Matejki 50, pok. 209, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub listownie na adres Miasto Poznań, Biuro Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu",ul.Matejki 50, pok. 209 60-770 Poznań. Prosimy o nie przesyłanie takich informacji mailem lub faksem.

 • Co zrobić, gdy zapomnę loginu lub hasła do platformy szkoleniowej?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Biurem Zarządu Projektu.

 • Wyjeżdżam poza Poznań, co mam zrobić?

Wszelkie wyjazdy, które mogą wpłynąć na Państwa uczestnictwo w projekcie należy zgłaszać osobiście  do Biura Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209 w Poznaniu, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub listownie na adres Miasto Poznań, Biuro Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań. Prosimy o nie przesyłanie takich informacji mailem lub faksem.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!