Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), "RODO". W związku z tym informujemy o zasadach i prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  Urząd Miasta Poznania w celu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Państwa dane przetwarzane są przez Administratora - Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań - na podstawie zgody zawartej w Formularzu zgłoszeniowym. Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  2. Dane po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

        a)    dostępu do swoich danych osobowych

        b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

        c)    żądania usunięcia danych, gdy:

              - dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

              - po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych

              -  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

        d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

             -  osoby te kwestionują prawidłowość danych
             -  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu                       danych
             -  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale                   są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub                   obrony roszczeń.

       5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest                                    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu                                   "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"; odmowa ich podania jest                   równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

       7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się

         wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

       8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu                                    udzielenia wsparcia, realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu                                    cyfrowemu w Poznaniu" ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości.