Przyjęta uchwała

W celu uruchomienia systemu wypożyczalni samochodów współdzielonych
(ang. car-sharing) Rada Miasta Poznania przyjęła w dniu 11 lipca 2017 r. zmiany w uchwale
(nr LII/922/VII/2007 ) w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, która swoimi zapisami wprowadziła udogodnienia odnoszące się do możliwości funkcjonowania
w przestrzeni miejskiej Poznania usługi samochodów współdzielonych (ang. car-sharing) opartej na samochodach ekologicznych.

Miasto Poznań w swej strategii rozwoju, bardzo dużą wagę przywiązuje do kwestii związanych z dbałością o środowisko. Wspiera inicjatywy i rozwiązania, mające na celu zmianę postaw mieszkańców wobec transportu indywidualnego i dążenie do zapewnienia infrastruktury, która spełni postulat zrównoważonego transportu i elektromobilności. Ważny jest rozwój i budowa niezbędnej infrastruktury dla pojazdów wykorzystujących alternatywne źródła napędu, które zostaną rozstrzygnięte ostatecznie po uchwaleniu opiniowanej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Niewątpliwie jednym z istotnych wyzwań dla Miasta Poznania w realizacji powyższych zamierzeń jest pogodzenie chęci posiadania przez mieszkańców dużych miast własnego samochodu z alternatywną zastąpienia go innymi środkami transportu, w tym transportem publicznym, rowerem lub właśnie pojazdem współdzielonym.

Car-sharing w Poznaniu ma być uzupełnieniem oferty transportu publicznego. Dlatego miasto w nowelizacji uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat przewiduje wprowadzenie preferencyjnych udogodnień dla pojazdów elektrycznych, planowanych w systemie poznańskiego car-sharingu. Wśród planowanych przewiduje się możliwość korzystania
z  bus pasów oraz specjalne  koperty w strefie płatnego parkowania, zastrzeżone dla pojazdów usługi bez dodatkowych opłat. Według założeń usługa powinna być realizowana przez operatora prywatnego, bez pośredniego udziału Miasta Poznania. Docelowo system będzie dysponował flotą 250-300 pojazdów ekologicznych, a w mieście pojawią się punkty do ładowania pojazdów elektrycznych.

W przyjętej uchwale znalazły się zapisy:

§ 2 pkt 19: "samochód współdzielony - samochód ekologiczny wynajmowany odpłatnie, udostępniany użytkownikom 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w sposób samoobsługowy, tj. przy pomocy aplikacji internetowej (co najmniej rezerwacja, dostęp
do samochodu, zakończenie najmu, lokalizacja samochodu w  czasie rzeczywistym".

§ 2 pkt 20: " flota samochodów współdzielonych - samochody współdzielone w liczbie,
co najmniej 50 sztuk udostępnione wyłącznie na terenie miasta Poznania,
jednolicie oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

§ 19 ust. 10: "Zarząd Dróg Miejskich wyznacza i oznakowuje bezpłatne miejsca postojowe tzw. koperty dla pojazdów ekologicznych ze stanowiskiem do ładowania, na niektórych postój pojazdów ekologicznych jest bezpłatny wyłącznie na czas ich ładowania".