Rada Rodziny Dużej

Rada Rodziny Dużej powołana została uchwałą Nr XLVII/733/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 roku
Rada powołana została w celu zapewnienia przedstawicielom rodzin wielodzietnych wpływu  na tworzenie i realizację polityki prorodzinnej Miasta.
Jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta.
Zadania Rady:
1. reprezentowanie środowiska rodzin wielodzietnych;
2. współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach rodzin wielodzietnych;
3. współuczestniczenie w tworzeniu polityki prorodzinnej Miasta Poznania;
4. inicjowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym zgłaszanie propozycji uchwał i zmian uchwał obowiązujących;
5. monitorowanie potrzeb poznańskich rodzin wielodzietnych;
6. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz rodzin wielodzietnych;
7. zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego i aktów prawa miejscowego;
8. współpraca z innymi organami konsultacyjnymi, opiniodawczymi, doradczymi i inicjatywnymi samorządu Miasta Poznania i innych samorządów realizujących politykę prorodzinną;
9. inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem rodzin wielodzietnych;
10. informowanie społeczności Miasta Poznania o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie, partnerów pozarządowych i sektora prywatnego na rzecz rodzin wielodzietnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej