WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, OCHRONY ORAZ PIELĘGNACJI ZIELENI PRZYULICZNEJ

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu opracował wytyczne, których celem jest przede wszystkim ochrona zadrzewień oraz terenów zieleni występujących w pasie drogowym. Wytyczne zawierają także informacje o tym jak projektować nowe tereny zieleni oraz pielęgnować rośliny, aby  zieleń mogła pełnić ważne funkcje biologiczne, społeczne, ekonomiczne i estetyczne, będąc jednym z ważniejszych czynników wpływających dodatnio na jakość życia w mieście.

Załączniki