Standardy dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami

Standardy dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami to zbiór wytycznych, które mają znaleźć zastosowanie zarówno w planowaniu, projketowaniu i realizowaniu nowych inwestycji, modernizacji oraz przebudowie przestrzeni i obiektów juz istniejących, tak by były one dostępne na każdej płaszczyźnie: architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej.

Standardy zostały opracowane na podstawie wytycznych zespołu roboczego, w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób
z niepełnosprawnościami (w tym z niepełnosprawnością narządu ruchu czy niepełnosprawnościami sensoryczno - poznawczymi), osób starszych, osób przemieszczających sie z dziećmi, ciężkim bagażem,
czy rowerzystów.

Są one odpowiedzią na potrzeby szerokiego grona użytkowników przestrzeni publicznej. Należy je uwzględniać przy realizacji nowych przedsięwzieć inwestycyjnych w przestrzeni miejskiej.

Wdrożenie Standardów do praktyki inwestycyjnej stanowić będzie kolejny bardzo ważny krok w procesie tworzenia miasta przyjaznego wszystkim jego mieszkańcom.

Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie Standardów dostępności jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami pani Dorota Potejko, tel. +48 61 87 85 429, wziss@um.poznan.pl.

Załączniki