OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

W dniu 28 czerwca 2024 r. na podstawie § 80 ust. 1 Statutu Osiedla Rada wybrana w 2024 r. uległa rozwiązaniu z mocy prawa, wskutek wygaśnięcia mandatów i zmniejszenia składu Rady o więcej niż 1/3 składu.
W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
W okręgu wyborczym nr III Osiedla Nowe Winogrady Południe wyczerpano możliwość wstąpienia kandydatów na nieobsadzone miejsce w Radzie.   

Skład Zarządu Osiedla

Z uwagi na rozwiązanie z mocy prawa Rady wybranej w wyborach 12 maja 2024 r. i brakiem wyboru Zarządu nowej kadencji, obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu wykonuje Zarząd wybrany w kadencji 2019-2024, w składzie:
Dariusz Olejniczak (Przewodniczący Zarządu), Damian Drąszkiewicz (Zastępca Przewodniczącego), Andrzej Klonecki, Bartosz Smektała (Zastępca Przewodniczącego), Mateusz Rozmiarek, Rafał Leszczyński

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

-

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Dariusz Olejniczak

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 66, os. Przyjaźni 127
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Nowe Winogrady Południe
Email: Osiedle_Winogradypoludnie@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 12 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla