Dofinansowanie staży w poznańskich firmach dla studentów poznańskich uczelni

Przypominamy o dofinansowaniu, o które mogą ubiegać się wspólnie firma organizująca staż wraz ze studentem przyjętym na staż. Stypendystą może zostać student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez firmę składającą wniosek.

Stypendium na staże - grafika artykułu
Stypendium na staże

Celem programu stażowego jest wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach oraz wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

Ze stypendium mogą skorzystać mieszkający w Poznaniu studenci i studentki poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż przez jego organizatora. Wyjątkowo - możliwym jest przyznanie stypendium osobie, która nie mieszka w Poznaniu. Wymogiem jest spełnienie pozostałych warunków.

Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, takie jak koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania itp.

Wnioski o stypendia można składać do 31.10.2020r. Dostępnych jest jeszcze 11 miejsc stażowych. Stypendium przyznawane jest na 6 miesięcy i wynosi maksymalnie 6 tys. brutto.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Dokumenty można wysyłać również pocztą.
Kontakt: Edyta Fila, tel. 61 8784994, e-mail: edyta_fila@um.poznan.pl

Załączniki

sieci społecznościowe