Nowe i unikatowe kierunki studiów w Poznaniu

Na poznańskich uczelniach trwa rekrutacja na rok akademicki 2020/2021. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad dwustu kierunków studiów, prowadzonych na 23 uczelniach. Szkoły wyższe stale wzbogacają swoją ofertę, wprowadzając nowe, często unikatowe, kierunki.

Studia w Poznaniu - grafika artykułu
Studia w Poznaniu

Nowością na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są m.in.:

 • Liberal Arts and Sciences (na Wydziale Historii) - studia, które pozwolą rozwinąć zmysł poszukiwania prawdy oraz kompleksowe spojrzenie na świat. 
 • European Legal Studies (na Wydziale Prawa i Administracji UAM) - studia prowadzone w j. angielskim, dla osób, które chcą zrozumieć, jak naprawdę przebiega proces integracji europejskiej, poznać wyzwania związane z integracją europejską i jej wpływ na życie codzienne. 
 • Filologie regionów (na Wydziale Neofilologii UAM) - kierunek studiów związany z rzadkimi, niekiedy egzotycznymi językami, literaturami i kulturami regionów azjatyckiego i europejskiego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu proponuje nowe kierunki:

 • Nadzór i kontrola (studia II stopnia) - program studiów zorientowany jest na przygotowanie do pracy w audycie, kontrolingu finansowym i rachunkowości zarządczej.
 • Bachelor in Business Administration (w j. angielskim) - studia zapewnią studentom kompetencje w podejmowaniu decyzji gospodarczych i biznesowych w zglobalizowanym świecie oraz zarządzaniu różnymi organizacjami w różnych krajach i kulturach.
 • dwie nowe specjalności BBA

Politechnika Poznańska ma w swojej ofercie trzy nowości:

 • Energetyka przemysłowa i odnawialna (studia II stopnia, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Inżynieria lotnicza (studia I stopnia, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Inżynieria cyklu życia produktu/Product Lifecycle Engineering (studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej)

Ciekawy kierunek ma swojej ofercie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

 • Analityka kryminalistyczna i sądowa - dla osób zainteresowanych udziałem w badaniach materiału dowodowego, środków stosowanych w dopingu, zafałszowań leków i żywności, opracowaniem raportów z wykonanych badań oraz przygotowaniem ekspertyz sądowych.

Niedawno na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uruchomiono kierunki:

 • Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny   (studia I stopnia, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej) - podczas zajęć, w większości praktycznych, korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego - DRONELAB i komputerowego - KOMPLAB, wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie.
 • Żywienie zwierząt (studia II stopnia, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach) - kształcenie przemienne równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz praktyk i staży zawodowych (o łącznej długości prawie 9 miesięcy) odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz u potencjalnie przyszłego pracodawcy.
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (studia II stopnia, kierunek interdyscyplinarny, międzyuczelniany) -  studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom kierunków: leśnictwo, biologia, ochrona środowiska. Student zdobywa wiedze o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Zajęcia w dużej mierze odbywają się w terenie.

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oferuje unikatową specjalność:

 • Lutnictwo artystyczne na kierunku instrumentalistyka - absolwent przygotowany jest do wykonywania zawodu artysty lutnika.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jako jedyna uczelnia artystyczna w kraju oferuje:

Nowością na UAP są studia podyplomowe:

 • Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych (na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii UAP) -  na rocznych studiach poznaje się zasady projektowania, kompozycji, przepisy budowlane, nabywa się wiedzę z materiałoznawstwa.

Uczelnie prywatne w Poznaniu oferują kandydatom m.in. kierunki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznesowe, pedagogiczne, językowe, techniczne i informatyczne.

Collegium Da Vinci oferuje nowości oraz kierunki unikatowe:

 • Urban Management - jedyny taki w Polsce - innowacyjny i multidyscyplinarny  kierunek studiów w języku angielskim, który powstał w ścisłej współpracy z Breda University of Applied Sciences, jedną z najlepszych międzynarodowych uczelni zawodowych w Holandii.
 • Kreatywna produkcja wideo - studia przygotowują do pracy w szeroko pojętej branży sztuk audiowizualnych. Studenci tego kierunku zdobywają kompetencje i umiejętności z zakresu poszczególnych procesów tworzenia filmu, teledysku oraz reklamy - zarówno tej telewizyjnej, jak i tej osadzonej w nowych mediach typu Youtube, Facebook, czy Instagram.
 • Zarządzanie kreatywne - studia, które łączą  wiedzę z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego i nowych technologii. W ramach kierunku dostępne są dwie specjalizacje : creative marketing i zarządzanie projektami innowacyjnymi.
 • Grafika - kierunek łączy posługiwanie się nowoczesnymi programami graficznymi z tradycyjnymi kompetencjami plastycznymi (jak malarstwo, rzeźba, rysunek) oraz artystycznym spojrzeniem na świat.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa  od tego roku na kierunku Psychologia utworzona została nowa specjalność:

 • Psychologia kliniczna - studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych pomaganiem ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielaniem im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych powstał nowy Wydział Zarządzania. W ramach studiów na kierunku "Zarządzanie" studenci będą mieli do wyboru jedną z trzech specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • prawo w biznesie
 • psychologia w biznesie

sieci społecznościowe