Trwa nabór na zimowe staże w Urzędzie Miasta Poznania

Na studentów i studentki czeka 75 miejsc w 25 biurach/wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2019.

Trwa nabór na zimowe staże w Urzędzie Miasta Poznania
Trwa nabór na zimowe staże w Urzędzie Miasta Poznania

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,

studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału lub jednostki (wykaz w załączniku),

wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na www.poznan.pl/mim/staz, w kolumnie "zgłoś swoje CV" do dnia 30 września 2019.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz WYKAZ BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - EDYCJA ZIMOWA.

Październik będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - 1 m-c) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowę zlecenia na 2 etap Programu (płatny staż - 3 m-ce).

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie: 06.11.2019 r. - 28.02.2020 r.

Uczestnicy i uczestniczki Programu po zakończeniu stażu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zakres wykonywanych zadań wraz z opinią.

Na 57 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 34 955 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 4136 studentów i studentek. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów i studentki korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci/studentki odbywają staż, wysoko oceniają ich wkład oraz poziom wykonywanych zadań. Około 700 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami!

ZAPRASZAMY :)

***

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

pod numerem telefonu (61) 878 55 10 lub 603 301 292.