Poznański Panel Obywatelski realizowany jest zgodnie z następującymi standardami:

 1. Losowy dobór Panelistów i Panelistek - losowanie przebiega dwuetapowo: etap pierwszy polega na rozesłaniu zaproszeń do losowo wyłonionej puli gospodarstw domowych w Poznaniu, a etap drugi to wylosowanie ostatecznej grupy Panelistów i Panelistek wśród zarejestrowanych chętnych. Wszyscy mieszkańcy, którzy są uprawnieni do udziału w Panelu, mają potencjalnie szansę na otrzymanie zaproszenia do udziału w Panelu.
 2. Reprezentatywność Panelu pod względem demograficznym - skład grupy Panelistów i Panelistek odzwierciedla strukturę demograficzną Poznania pod względem wybranych kryteriów demograficznych. Celem jest utworzenie "Poznania w miniaturze". Wielkość grupy pozwala na zapewnienie dostatecznej różnorodności perspektyw wśród Panelistów i Panelistek.
 3. Niezależność Zespołu Koordynującego - zadaniem Zespołu Koordynującego jest prowadzenie Panelu. Ma on możliwość podejmowania wszelkich decyzji, które dotyczą przebiegu Panelu, o ile są one zgodne ze Standardami Panelu.
 4. Paneliści i Panelistki mają możliwość zapraszania dodatkowych Ekspertów i Ekspertek.
 5. Uwzględnienie możliwie najszerszego, od strony praktycznej, zakresu perspektyw, poglądów i rozwiązań podczas części edukacyjnej Panelu -  jeżeli w danej kwestii istnieją różnorodne rozwiązania i perspektywy, idealnie jest, gdy wszystkie są prezentowane w części edukacyjnej panelu (przez zaproszonych Ekspertów lub Ekspertki). Z uwagi na ograniczony czas lub inne uwarunkowania praktyczne, można zastosować metodę łączenia perspektyw. Prezentacje eksperckie mogą mieć formę wystąpienia na żywo, transmisji wideo, nagrania, pisemnej ekspertyzy lub inną.
 6. Udział w Panelu wszystkich zainteresowanych Stron - każda organizacja, grupa nieformalna czy instytucja, której zakres działania dotyczy tematu Panelu, ma prawo do osobistego przedstawienia swojej opinii. Zespół Koordynujący jedynie identyfikuje strony - nie przeprowadza ich selekcji. Z uwagi na ograniczenia czasowe lub dużą liczbę Stron, możliwe jest zastosowanie procedury wyłonienia przedstawicieli Stron. W takiej sytuacji uwzględnia się różnorodność ich perspektyw.
 7. Uwzględnienie w programie Panelu deliberacji - Paneliści i Panelistki mają możliwość omówienia zagadnień poruszanych w trakcie Panelu, rozważenia plusów i minusów poszczególnych rozwiązań, w małych grupach lub na forum całej grupy.
 8. Otwartość na udział wszystkich mieszkańców i mieszkanek Poznania - przebieg Panelu umożliwia mieszkańcom i mieszkankom Poznania przekazanie Panelistom i Panelistkom swojego stanowiska objętego tematem Panelu w formie rekomendacji, uwag lub sugestii.
 9. Wystarczająco dużo czasu na zastanowienie się - Panelistom i Panelistkom zapewnia się wystarczająco dużo czasu na rozważenie wszystkich przedstawionych im perspektyw, poglądów i rozwiązań, w tym mają oni możliwość wydłużenia czasu spotkań lub zwiększania ich liczby (możliwe są tu pewne ograniczenia wynikające z budżetu Panelu).
 10. Transparentny przebieg Panelu - transparentność obejmuje w szczególności transmisję i nagrania spotkań w części edukacyjnej Panelu, a także publikację najważniejszych informacji dotyczących Panelu, wszystkich materiałów przekazywanych Panelistom i Panelistkom oraz raportu końcowego z przebiegu Panelu.
 11. Widoczność i rozpoznawalność Panelu - mieszkańcy i mieszkanki Poznania są informowani o tym, że Panel się odbywa oraz o tym, jak mogą się w niego włączyć.
 12. Wpływ Panelu na podejmowane decyzje - rekomendacje Panelu, dla których poparcie Panelistów i Panelistek będzie wynosiło co najmniej 80 procent (a średnia arytmetyczna siły poparcia co najmniej 1,75), zostaną wskazane przez Prezydenta Miasta Poznania do realizacji odpowiednim organom, zgodnie z przepisami prawa.
 13. Fajność - przebieg Panelu jest zaprojektowany w sposób, który jest przyjazny dla wszystkich jego uczestników i uczestniczek, i pozwala na ogólną frajdę z uczestniczenia w nim.