Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski to proces demokratyczny, w którym decyzje podejmowane są przez losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę obywatelek i obywateli. "Reprezentatywność grupy" oznacza w praktyce, że skład panelu odzwierciedla strukturę danej społeczności - w tym przypadku społeczności mieszkańców miasta Poznania - pod względem pewnych kluczowych kryteriów demograficznych, takich jak płeć, wiek, czy poziom wykształcenia. Celem jest stworzenie "miasta w pigułce" i wspólne wypracowanie rekomendacji w temacie panelu, podczas serii spotkań.

Formuła panelu pozwala po pierwsze na to, aby decyzje były podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców; po drugie, aby były one podejmowane w sposób przemyślany i niezależny, na podstawie najlepszych dostępnych informacji; po trzecie -  i wcale nie mniej ważne - panel to znakomita przygoda! Intencją koordynatorów jest zorganizowanie go w taki sposób, aby uczestnictwo w nim wiązało się z frajdą, poczuciem decyzyjności i sprawczości, poprawą relacji między mieszkańcami a urzędem miasta, oraz podniesieniem świadomości ekologicznej.
Przebieg panelu obejmuje na dwie podstawowe części: edukacyjną oraz deliberacyjną. Podczas spotkań edukacyjnych panelistki i paneliści zgłębiają temat panelu oraz jego poszczególne wątki tematyczne. To właśnie wtedy jest czas na wystąpienia ekspertów i stron, oraz na sesje pytań i odpowiedzi. To również ta część procesu, która jest ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych, w formie transmisji, nagrań czy materiałów informacyjnych.

Po części edukacyjnej następuje seria spotkań deliberacyjnych. To branżowe słowo oznacza po prostu, że panelistki i paneliści mają okazję porozmawiać ze sobą i przedyskutować propozycje rekomendacji, ich plusy i minusy. Są w tym wspomagani przez doświadczonych facylitatorów, dzięki czemu dyskusja przebiega w dobrej atmosferze i prowadzi do jak najlepszych rezultatów. 

Całość kończy się głosowaniem. Rekomendacje, które uzyskają poparcie panelistek i panelistów na poziomie co najmniej 80 procent, zostaną wskazane do realizacji oraz przedłożone Radzie Miasta Poznania przez Prezydenta Miasta. Lista przyjętych rekomendacji jest oczywiście publikowana na stronie panelu.

Panelistką i panelistą w Poznańskim Panelu Obywatelskim może zostać każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Poznania, który:

  • ma ukończone 18 lat,
  • mieszka na stałe w Poznaniu,
  • którego gospodarstwo domowe otrzymało zaproszenie do udziału w panelu,
  • zarejestruje się do udziału w panelu w wyznaczonym terminie,
  • zostanie wyłoniony w ostatecznym losowaniu.

Do udziału w panelu może zgłosić się każda osoba, która mieszka w wylosowanym gospodarstwie domowym. Losowanie gospodarstw domowych przeprowadza się z pełnej puli adresów mieszkań w Poznaniu, uwzględniając wszystkie osiedla. Na wylosowane adresy wysyłane są listowne zaproszenia do udziału w panelu.

Ogólny temat panelu brzmi: "Jak władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego?".

W jego ramach zatwierdzono następujące tematy szczegółowe:

1. Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu?

2. Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych?