Raport z Konsultacji społecznych dotyczących Parku Kulturowego Stare Miasto

UWAGA! Wydłużony termin publikacji raportu podsumowującego.

Uprzejmie informujemy, że zostaje wydłużony termin publikcji raportu podsumowującego przeprowadzonych konsultacji społecznych poświęconych utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu (Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 uchwały nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania).

Uzasadnienie:

Uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych podlegają ostatecznej analizie.

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Między 1 października a 15 listopada 2017 roku Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zorganizowało serię wydarzeń konsultacyjno- informacyjnych wokół uchwały powołującej "Park Kulturowy Stare Miasto" w Poznaniu.

Konsultacje umożliwiły mieszkańcom partycypację w procesie kształtowania przestrzeni Starego Miasta oraz wyrażenie opinii wobec planów, dotyczących tej szczególnej części Poznania. Dzięki zebranym w czasie spotkań uwagom, opiniomi pytaniom mieszkańców, Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu przeanalizował zakres zaplanowanych zmian, a autorzy projektu przygotowali uchwałę w jej obecnym brzmieniu.

W ramach przeprowadzonych działań konsultacyjnych, w dniach 1 października -15 listopada 2017 r. zbierano opinie i sugestie do projektu uchwały, który udostępniony został na stronie dedykowanej Parkowi Kulturowemu na portalu poznan.pl. Sugestie dotyczyły doprecyzowania zapisów bądź odpowiedzi na wątpliwości, czy dany problem w ogóle mieści się w jej ramach, czy też jest regulowany innymi dokumentami.

Dodatkowo drogą elektroniczną wpłynęły maile z wnioskami i pytaniami od staromiejskich mieszkańców i przedsiębiorców.
Uwagi uczestników spotkań konsultacyjnychi warsztatów obejmowały kilka głównych obszarów tematycznych, związanych z uchwałą. Większość z nich odnosiła się do szyldów. Zapisy uchwały oraz ich praktyczne zastosowanie w znacznej części regulują kwestię eksponowania witryn i elewacji budynków.
Wśród pytań i uwag, dotyczących tej części uchwały, znalazły się takie, które wskazywały na:

  • potrzebę doprecyzowania definicji samej witryny oraz wskazania, czy zapis reguluje łączne pokrycie powierzchni szklenia witryny,
  • potrzebę doprecyzowania, w jaki sposób definiowana jest dopuszczalna kolorystyka,
  • uwzględnienia możliwości malowania szyldów bezpośrednio na elewacji,
  • potrzebę ochrony historycznych szyldów,
  • potrzebę zakazu stosowania agresywnych,migających reklam, szyldów i innych audiowizualnych nośników,
  • potrzebę zakazu oświetlania okien nieestetycznymi taśmami ledowymi,
  • potrzebę doprecyzowania zapisu dotyczącego ujednolicenia kolorystyki elewacji tak, by jasne było, iż nie dotyczy on całej fasady budynku,a jedynie kondygnacji parteru.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji spolecznych, zamieszczonym poniżej i dziękujemy za udzial w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej