Standardy w żłobkach

Miasto Poznań chcąc podnosić jakość opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podejmuje w tym celu odpowiednie działania. Jednym z nich jest opracowanie i wdrażanie dokumentu "Standardy jakości opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach". Dokument został opracowany przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren.

. - grafika artykułu
fot. Pixabay

Standardy definiują i opisują, w oparciu o wiedzę o rozwoju małych dzieci, w jaki sposób ma być organizowana i sprawowana opieka dobrej jakości.

Wyróżnione zostały kluczowe obszary, podlegające standaryzacji:

1) Organizacja - podstawowe warunki opieki;

2) Bezpieczeństwo i zdrowie;

3) Adaptacja do żłobka i sytuacje przejścia w placówce;

4) Sytuacje codzienne: żywienie;

5) Sytuacje codzienne: odpoczynek;

6) Sytuacje codzienne: czynności higieniczno-opiekuńcze;

7) Edukacja i rozwój dziecka;

8) Infrastruktura i przestrzeń;

9) Niepełnosprawność i specjalne potrzeby dzieci;

10) Rodzina;

11) Personel - kwalifikacje, kompetencje i rozwój zawodowy.

Wdrażanie standardów jest procesem długofalowym. Wymaga zmian przede wszystkim na poziomie organizacji, zarządzania czy rozwoju kompetencji personelu. Wdrażanie standardów zostało rozpoczęte od żłobków publicznych. Jednakże Miasto Poznań zakłada także współpracę z placówkami niepublicznymi.

Początkowo podjęto prace nad obszarem "Personel - kwalifikacje, kompetencje i rozwój zawodowy", "Edukacja i rozwój dziecka", "Bezpieczeństwo i zdrowie". Merytorycznym realizatorem zadania był Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren. W ramach podjętych działań zostały przeprowadzone przede wszystkim szkolenia dla dyrektorów żłobków publicznych, a także opiekunów. Ponadto odbyły się seminaria upowszechniające standardy żłobkowe dla wszystkich opiekunek zatrudnionych w publicznych żłobkach oraz przedstawicieli żłobków niepublicznych.

W roku 2022 kontynuowana jest praca w obszarze "Edukacja i rozwój dziecka". W ramach tego obszaru w pierwszym półroczu zrealizowano szkolenia dla dyrektorek i opiekunek zatrudnionych w żłobkach publicznych. Jednocześnie podjęto działania w obszarze "Adaptacja w żłobku i sytuacje przejścia w placówce". W ramach tego obszaru odbyły się szkolenia dla dyrektorek i opiekunek zatrudnionych w żłobkach publicznych oraz zorganizowano seminarium dla przedstawicieli żłobków niepublicznych. W drugim półroczu zaplanowane są przede wszystkim spotkania superwizyjne dla opiekunek ze żłobków publicznych prowadzących adaptacje dzieci do żłobka oraz kontynuowane będą szkolenia zarówno dla pracowników żłobków publicznych, jak i niepublicznych.  Realizatorem działań jest Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren.

Ze względu na to, iż rozwój jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 to proces wieloletni,  w kolejnych latach planuje się kontynuację wdrażania Standardów w żłobkach publicznych. Zakłada się także współpracę z podmiotami niepublicznymi organizującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przede wszystkim zapewniając wsparcie merytoryczne w postaci wykładów, konferencji, szkoleń.

Załączniki

sieci społecznościowe