STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce.

Miasto Poznań realizuje działania w ramach grantu uzyskanego w związku z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19.

. - grafika artykułu
Freepik

Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce" służy wsparciu podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Działania kierowane są do jednostek samorządu terytorialnego, które działają na rzecz gminnych lub powiatowych instytucji pomocy i integracji społecznej, pieczy zastępczej. To między innymi ośrodki pomocy społecznej, domy matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska i noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, środowiskowe domy samopomocy z miejsca całodobowego i okresowego pobytu, oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wsparciem objęte zostały również inne instytucjonalne formy pieczy zastępczej, a także podmioty, którym jednostka samorządu terytorialnego zleciła realizację usług wspierających na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach grantu Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie, które są przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników - etatowych i nieetatowych, faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami korzystającym z pomocy w ramach integracji społecznej i pieczy zastępczej. Pomoc ta udzielana jest ich środowisku rodzinnym, w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych lub świadczona w kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych i wspierających przez np. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych.

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2020 r., a zakończy się 31 grudnia 2020 r. 

W ramach projektu Miasto Poznań uzyskało grant w wysokości 937.403,50 zł oraz zostało zobowiązane do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% od całkowitego kosztu realizacji działań grantowych, tj. kwoty 104.155,95 zł.

Załączniki

sieci społecznościowe