Nadużywanie alkoholu/uzależnienie od alkoholu przynajmniej jednego z członków rodziny sprzyja także pojawieniu się przemocy w tej rodzinie. Przemoc w rodzinie to zachowanie lub zaniechanie działania, wymierzone przez jednego z członków rodziny przeciwko pozostałym, które narusza prawa i dobra członków tej rodziny, a tym samym powoduje ich cierpienie i szkody. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemocą może być zarówno działania powtarzające się, jak i jednorazowe. Badania pokazują, że rodziny, w których występuje problem nadużywania alkoholu, są dwa razy bardziej narażone na przemoc, niż te, w których tego problemu nie ma. Możemy wyróżnić:

- przemoc fizyczną (urazy, siniaki, krwiaki, oparzenia, ślady po przypalaniu papierosem, wyrywane włosy itd.),

- przemoc psychiczną (wyzwiska, groźby, poniżanie, straszenie, ciągłe krytykowanie itd.)

- przemoc seksualną (zmuszanie do niechcianych i nieakceptowanych przez drugiego partnera zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania pornografii, zgwałcenie)

- przemoc ekonomiczną (ograniczanie dostępu do pieniędzy, narzucenie członkom rodziny decyzji, na co będą przeznaczane pieniądze, wydzielanie drobnych kwot na utrzymanie domu itd.)

- zaniedbanie (niezaspokajanie potrzeb emocjonalnych i/lub materialnych członków rodziny).

 Sytuacja członków rodziny z problemem alkoholowym

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które opiera się na braku równowagi sił pomiędzy ofiarą i sprawcą przemocy. Osoba doznająca przemocy często słyszy od sprawcy, że nic nie potrafi, do niczego się nie nadaje, że gdyby nie on, byłaby nikim. Ciągłe powtarzanie tego sprawia, że osoba doświadczająca przemocy zaczyna w to wierzyć i nie jest w stanie przeciwstawić się osobie, która ją krzywdzi. W szczególnie trudnej sytuacji w rodzinie alkoholowej są dzieci. Mogą być bezpośrednimi ofiarami przemocy ze strony nadużywającego alkoholu/uzależnionego rodzica, ale również cierpią, kiedy są świadkami przemocy wobec najbliższych im osób. Sprawcy przemocy w rodzinie stosują szereg manipulacji, które mają miedzy innymi zminimalizować odpowiedzialność za to, co robią i usprawiedliwić ich zachowanie wobec najbliższych. Bagatelizują rozmiar wyrządzanych krzywd, przerzucają odpowiedzialność na innych, przypisują pozytywne intencje swoim zachowaniom agresywnym, przekonują i utwierdzają, ze przyczyna przemocy tkwi w nadużywaniu alkoholu. Często krąży wśród członków rodzin przekonanie, przestanie pić - przestanie bić. Praktyka pokazuje, że w niektórych rodzinach tak się dzieje, spada poziom agresji wraca spokój. Niestety w wielu rodzinach ograniczenie czy zaprzestanie picia nie powoduje rozwiązanie problemu przemocy. Uzależnienie i przemoc to dwa współwystępujące problemy w rodzinie, które wymagają odmiennych oddziaływań terapeutycznych i metod interwencji.

Zatrzymać przemoc

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie i mieszkasz w Poznaniu zgłoś się do przedstawiciela jednej z pięciu instytucji, które pomogą zainicjować i podjąć odpowiednie działania. Zgłoś się do :

- najbliższego Komisariatu Policji lub Prokuratury Rejonowej

- pracownika socjalnego w swoim rejonie

- miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Poznaniu

- przedstawiciela placówki oświatowej

- przedstawiciela ochrony zdrowia

Każda z wymienionych instytucji/osób jest zobowiązana podjąć działania interwencyjne, wszcząć procedurę "Niebieskiej Karty", bądź skierować do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej