Zadania Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zadania Oddziału Przeciwdziałania Uzależnieniom

1)   opracowywanie, wdrażanie, koordynacja i monitorowanie realizacji miejskich programów przeciwdziałania uzależnieniom i rozwiązywania problemów z nich wynikających, w tym sporządzanie projektów planów finansowych;

2)   współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie identyfikacji problemów i potrzeb w obszarze uzależnień;

3)   koordynacja i monitorowanie realizacji zadań wynikających z rocznych programów przeciwdziałania uzależnieniom i ich skutkom, w tym sporządzanie raportów oraz sprawozdań;

4)   obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu;

5)   wdrażanie planów pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6)   prowadzenie postępowań w sprawach klientów wynikających z zakresu działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7)   realizacja projektów i działań z obszaru profilaktyki oraz niwelowania skutków uzależnień na rzecz osób i rodzin;

8)   inicjowanie oraz planowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wynikających z celów określonych w Narodowym Programie Zdrowia;

9)   realizacja zadań związanych z projektem BaltiCityPrevention w tym współpraca ze stanowiskiem ds. innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnień młodzieży;

10)    realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

11)    udzielanie informacji osobom uzależnionym i ich rodzinom o możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i prawnej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej