"Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania".

Miasto Poznań w partnerstwie z Fundacją Sowelo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania".

Rysunek domku przed którym dwie osoby podają sobie dłonie napis Pomoc po Sąsiedzku - grafika artykułu
Pomoc po sąsiedzku

Działania realizowane w ramach projektu:

 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • usługa krótkotrwałego pobytu dziennego i całodobowego - opieka wytchnieniowa,
 • wsparcie kompetencyjne opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami,
 • organizacja mieszkań wspomaganych,
 • Sąsiedzki Klub Seniora,
 • towarzyszące usługi asystenckie,
 • Miejski Punkt Opieki Wytchnieniowej.

Fundacja Sowelo realizuje w ramach Projektu usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres ramowy wsparcia asystenckiego - pomoc w:

 •  wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, szkoła, lekarz, urzędy, kursy, znajomi, pub itp.);
 • Zakupach;
 • załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w pisaniu pism, listów os. niewidomym;
 • czytanie prasy, książek uczestnikom niezdolnym do samodzielnego czytania;
 • korzystaniu z zajęć sportowych;
 • udziale w wyborach;
 • korzystaniu z dóbr kultury.

Uczestnicy projektu

Osoby z niepełnosprawnością: stopniem lekkim, umiarkowanym i znacznym, które uczą się, pracują lub zamieszkują w Poznaniu.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do zad. 1 Projektu /usługi asystenckie/ trwa od 30.01.2024 i odbywać się będzie osobno dla każdego pół roku trwania projektu.

Następnie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się do wyczerpania miejsc. Powstaną listy rezerwowe.

Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników Fundacji Sowelo.

Zasady naboru:

1. Zgłoszenie kandydatów są przyjmowane:

a. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://sowelo.net.pl/kontakt/

2. Następnie, kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada następujące dokumenty (do pobrania poniżej):

- regulamin uczestnictwa w usłudze /link -.pdf/

- aktualizacja regulaminu uczestnictwa w usłudze z dnia 15.03.2024

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami  /link -.pdf/

- regulamin w wersji łatwej do czytania /link -.pdf/

- kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie, kandydat przedkłada również dowód osobisty - do wglądu w celu potwierdzenia podstawowych danych osobowych.

3. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w p. 2. oraz miejsce na liście rankingowej.

4. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji działań jest przekazywana kandydatowi przez Partnera odpowiedzialnego za realizację wybranego obszaru wsparcia z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez kandydata w ankiecie rekrutacyjnej.

Kryteria  premiujące w rekrutacji do Projektu:

Punkty premiujące : osoby mieszkające samotnie i osoby. z niepełnosprawnością  sprzężoną.

Okres realizacji projektu: 1.12.2023-31.12.2026 r.