Wybory do Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z upływającą kadencją Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołany zostanie nowy skład Rady na lata  2020- 2024.
W związku z tym do 29 września 2019 r., zachęcamy organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Miasta Poznania do zgłaszania po jednym przedstawicielu jako kandydatów na członków rady.

Logo Poznania
Logo Miasta Poznania

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Rada spośród swoich członków wybiera na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Do zakresu działania rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia zawierające krótką charakterystykę kandydata wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 9 i art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. Nr 1172)
  •  § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).