Informator o koronawirusie dla obcokrajowców [Coronavirus Guide For Foreigners]

Najważniejsze informacje o SARS-CoV-2 oraz obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i ograniczeniach - to tylko niektóre tematy, jakie znalazły się w broszurze dedykowanej obcojęzycznym mieszkańcom województwa wielkopolskiego. Publikacja jest dostępna w czterech wersjach językowych - polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. [Please find other language versions of this article below]. [Англійська та українська версії статті наведені знизу]. 

Informator o koronawirusie dla obcokrajowców [Coronavirus Guide For Foreigners] - grafika artykułu
Informator o koronawirusie dla obcokrajowców [Coronavirus Guide For Foreigners]

Broszura powstała dzięki współpracy Migrant Info Point oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Osoby nieznające języka polskiego mogą dowiedzieć się z niej m.in. gdzie szukać pomocy w czasie kwarantanny, czym jest tarcza antykryzysowa, jakie są obowiązujące zasady i ograniczenia (stan na 7.04.20), a także co robić, gdy zaobserwują u siebie niepokojące objawy.

- Naszym celem jest wsparcie wszystkich mieszkańców województwa, w tym migrantów i migrantek w dobie zmieniającej się rzeczywistości. Dostrzegamy, że informacje, którymi dysponujemy nie zawsze są pełne i czytelne. Tym materiałem postanowiliśmy wyjść naprzeciw obecnej sytuacji i wesprzeć cudzoziemki i cudzoziemców oraz instytucje, do których w tych niełatwych dla każdego czasach osoby te mogą się zwrócić - mówią autorzy broszury. 

------------------------------------------------------------------

Coronavirus Guide For Foreigners

The most important information about SARS-CoV-2 and applicable safety rules and restrictions - these are just some of the topics addressed by the brochure meant for foreign-language speaking residents of the Wielkopolska Region. The publication is available in four language versions - Polish, English, Russian and Ukrainian.

The brochure is a result of cooperation between the Regional Centre of Social Policy and Migrant Info Point in Poznań. Non-Polish-speakers will learn from it for instance where to look for help during a quarantine, what the anti-crisis shield is about, what rules and restrictions apply (as at 7 April 2020) or what to do if they note any disturbing symptoms.

- Our aim is to provide support to all region residents, including migrants, in the current changing circumstances. We can see that information available is not always complete and clear. These materials are our way of dealing with the present situation and supporting both foreigners and institutions to which these people may turn for help in these hard times - the authors of the guide explain. 

------------------------------------------------------------------

Інформація щодо коронавірусу для іноземців

Найважливіша інформація про SARS-CoV-2 та обов'язкові правила безпеки та обмеження - це лише деякі теми, що містяться в брошурі для мешканців Великопольського воєводства іноземними мовами. Видання доступне чотирма мовами - польською, англійською, російською та українською.

Брошура створена завдяки співпраці Регіонального центру соціальної політики та Migrant Info Point у Познані. Особи, які не знають польської мови, можуть довідатися з неї, зокрема, куди звернутися по допомогу під час карантину, що таке антикризовий план, які обов'язкові правила та обмеження (станом на 07.04.2020 р.), та що робити у разі виявлення у себе тривожних симптомів.

- Наша мета - підтримати всіх мешканців воєводства, включаючи мігрантів, у час цієї мінливої ​​реальності. Ми визнаємо, що інформація, яку ми маємо, не завжди є повною та зрозумілою. За допомогою цього матеріалу ми вирішили відреагувати на поточну ситуацію та підтримати іноземців та установи, до яких вони можуть звернутися у ці важкі для всіх часи - кажуть автори брошури. 

JZ

Załączniki

sieci społecznościowe