Narodowy Spis Powszechny obowiązkowy także dla cudzoziemców

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W tym roku badanie odbędzie się głównie przez internet. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski, również dla obcokrajowców. Osoby nieposługujące się językiem polskim mogą wypełnić formularz spisowy po angielsku, ukraińsku lub rosyjsku.
[The 2021 National Census of Population and Housing is underway. This year, the survey will be conducted mainly online. Participation is mandatory for all residents of Poland, including foreigners. Those who do not speak Polish may complete the census form in English, Ukrainian or Russian.]

Grafika promująca Narodowy Spis Powszechny. Po lewej napis: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Po prawej stronie grafiki zdjęcie czterech osób w różnym wieku. Obok nich biały napis w niebieskiej ramce: wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Na dole grafiki szczegółowe informacje dotyczące spisu powszechengo i logo GUS. - grafika artykułu
Narodowy Spis Powszechny obowiązkowy także dla cudzoziemców, fot. GUS.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W tym roku badanie odbędzie się głównie przez internet. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski, również dla obcokrajowców. Osoby nieposługujące się językiem polskim mogą wypełnić formularz spisowy po angielsku, ukraińsku lub rosyjsku.

Narodowy Spis Powszechny jest przeprowadzany co 10 lat. Za organizację badania odpowiada Główny Urząd Statystyczny, który pyta mieszkańców Polski o to "ilu nas jest", "kim jesteśmy", "jak żyjemy" oraz o inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa czy stanem mieszkań i budynków. Dane te są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, które pomagają podejmować ważne decyzje gospodarcze i społeczne, również na poziomie lokalnym. 

W tym roku podstawową formą udziału w badaniu jest samospis internetowy. Można go dokonać łatwo i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. Na stronie spis.gov.pl dostępna jest aplikacja zawierająca formularz spisowy, która przeprowadzi respondenta przez całą procedurę. Osobom, które np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie mogą wypełnić go we własnym zakresie, pomóc może członek rodziny. Oprócz języka polskiego formularz dostępny jest także po angielsku, ukraińsku i rosyjsku. 

Do aplikacji spisowej można zalogować się na kilka sposobów: poprzez profil zaufany lub bankowość elektroniczną, a także przy użyciu numeru PESEL i nazwiska panieńskiego matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail. Samospis przez internet jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Dla osób, które nie posiadają w domu komputera lub internetu Miasto Poznań przygotowało dwa punkty, gdzie można dokonać samospisu i uzyskać wsparcie w wypełnieniu internetowego formularza. Pierwszy znajduje się w budynku urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17, drugi w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10. Punkty działają w reżimie sanitarnym. Obowiązuje rezerwacja miejsc pod numerem 61 646 33 44 (Poznań Kontakt). 

Inną możliwością udziału w badaniu jest spis za pośrednictwem infolinii: 22 279 99 99. Z tej opcji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogą spisać się online. Ze względu na pandemię koronawirusa wywiady bezpośrednie prowadzone przez rachmistrzów terenowych nie będą realizowane do odwołania.

Formularz spisowy ma jeden wzór dla wszystkich i jest podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. Przed przystąpieniem do jego wypełnienia warto się przygotować i zapoznać z wykazem pytań. Wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość z nich nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się wątpliwości np. w kwestiach dotyczących mieszkania czy informacji o osobach z rodziny przebywających za granicą. Listę pytań można znaleźć na stronie spis.gov.pl.

Odpowiedź na wszystkie pytania jest obowiązkowa. W kilku miejscach jednak dostępna jest opcja "Nie chcę odpowiadać na to pytanie". Pojawia się ona w punktach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski. Są nim objęci zarówno Polacy (także przebywający w czasie jego trwania za granicą), jak i cudzoziemcy (mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo). Spisowi podlegają również osoby poniżej 18. roku życia, za które ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie. 

Dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. 

Spis potrwa od 1 kwietnia do 30 września, a nie, jak pierwotnie planowano, do 30 czerwca. Nowelizację ustawy w tej sprawie podpisał Prezydent RP. Zmiana terminu ma zapewnić możliwość efektywnego przeprowadzenia badania w warunkach pandemii koronawirusa.

Szczegóły na stronie spis.gov.pl oraz www.poznan.pl/nsp2021/

----------------------------------------------------------------------

The National Census mandatory also for foreigners 

The 2021 National Census of Population and Housing is underway. This year, the survey will be conducted mainly online. Participation is mandatory for all residents of Poland, including foreigners. Those who do not speak Polish may complete the census form in English, Ukrainian or Russian.

The National Census is carried out every 10 years. The survey is being organised by the Central Statistical Office, which asks the Polish residents "how many of us are there", "who are we", "how do we live" and other important information related to the functioning of society or the condition of apartments and buildings. This data is later used for studies, compilations, and statistical analyses that help make important economic and social decisions, also at the local level.

This year, the primary form of participation in the census is an online self-survey. It can be done easily and safely without leaving one's home. An application is available at spis.gov.pl, containing a census form that will guide the respondent through the entire procedure. Those who, e.g. due to their advanced age, health reasons or disability, cannot fill it out themselves, can be assisted by a family member. In addition to Polish, the form is also available in English, Ukrainian and Russian.  

There are several ways to log into the census application: through a trusted profile or online banking, as well as using the PESEL number and mother's maiden name. For foreigners without a PESEL number, a separate log-in mode with the use of e-mail is provided. The online self-survey is available for 14 days after signing in for the first time.

For those without a computer or Internet access at home, the City of Poznań has prepared two outlets, where it is possible to take the self-survey and receive support in completing the online form. The first one is located in the city hall building at pl. Kolegiacki 17, the second in the Poznań Benefits Centre at ul. Małachowskiego 10. The outlets operate under a sanitary regime. Reservations must be made by calling the number 61 646 33 44 (Poznań Contact). 

Another way to participate in the survey is to take the census via the hotline: 22 279 99 99. This option is only available to those who are unable to take the census online for legitimate reasons. Due to the coronavirus pandemic, face-to-face interviews conducted by field census takers will not be performed until further notice.

The census form has a single template for everyone and is divided into two sections: personal and residential. It is a good idea to prepare and review the list of questions before attempting to complete it. Although the vast majority of these questions should be easy to answer, there may be some instances where doubts arise, for example, regarding housing or information about family members living abroad. The list of questions can be found at spis.gov.pl.

Answering all questions is mandatory. However, in a few cases, a "I don't want to answer this question" option is available. It appears in sections concerning health issues, religious beliefs and informal relationships.

Participation in the census is mandatory for all residents of Poland. This applies both to Poles (including those who remain abroad during its duration) and foreigners (living in Poland permanently and those who stay in Poland temporarily). The census also applies to persons under the age of 18, for whom parents or guardians complete the survey. 

Personal data processed as part of the census activities are confidential and subject to strict protection, under the rules set forth in the Law on Public Statistics and the Personal Data Protection Act. 

The census will last from April 1 to September 30, rather than June 30 as originally planned. An amendment to the law on this matter was signed by the President of the Republic of Poland. The change in date is to ensure that the survey can be conducted efficiently under conditions of a coronavirus pandemic.

Details can be found at spis.gov.pl and www.poznan.pl/nsp2021/.

-------------------------------------------------------------------------

Національний Перепис Населення також є обов'язковим для іноземців

Триває Національний перепис населення та житла 2021. Цього року дослідження проводитиметься переважно через Інтернет. Участь у ньому є обов'язковою для всіх жителів Польщі, включаючи іноземців. Особи, які не володіють польською мовою, можуть заповнити анкету перепису англійською, українською чи російською мовами.

Національний Перепис Населення проводиться кожні 10 років. Головне Статистичне Управління відповідає за організацію опитування, яке запитує громадян Польщі про те "скільки нас", "хто ми", "як ми живемо" та іншу важливу інформацію, пов'язану з функціонуванням суспільства або станом квартир та будинків. Потім ці дані використовуються для досліджень, порівнянь та статистичного аналізу, які допомагають приймати важливі економічні та соціальні рішення  також на місцевому рівні.

Цього року основною формою участі у дослідженні є самостійний перепис через Інтернет. Його можна зробити легко і безпечно, не виходячи з дому. На сторінці spis.gov.pl є доступна програма з анкетою перепису, яка допоможе респонденту пройти всю процедуру опитування. Особам які, наприклад, з огляду на свій похилий вік, стан здоров'я чи інвалідність, не можуть самостійно його пройти може допомогти член родини. Окрім польської мови, анкета доступна також англійською, українською та російською мовами.

До програми перепису можна увійти кількома способами: через довірений профіль або електронний банкінг, а також за допомогою номера PESEL  (ідентифікаційного коду) та дівочого прізвища матері. Для іноземців без номера PESEL (ідентифікаційного коду) передбачений окремий режим входу до системи за допомогою електронної пошти. Самостійний перепис можливий протягом 14 днів від моменту першого входу до системи.

Для осіб, які не мають комп'ютера чи доступу до Інтернету вдома, місто Познань підготувало два пункти, де можна буде самостійно зареєструватися до перепису та отримати допомогу в заповненні анкети в Інтернеті. Перший розташований у будівлі Мерії міста за адресою: пл. Колегацька 17, другий -у Познанському Центрі з Надання Послуг за адресою: вул. Малаховського 10. Пункти працюють з дотриманням санітарного режиму. Попередня резервація місць обов'язкова за номером телефону: 61 646 33 44 (контактний номер для м.Познань).

Інша можливість взяти участь у дослідженні перепису населення - за допомогою інфолінії: 22 279 99 99. Цією можливістю можуть скористатися лише особи, які не можуть зареєструватися в Інтернеті через законні причини. В зв'язку із пандемією коронавірусу особисті опитування, що проводилися місцевими переписувачами, не проводитимуться до скасування обмежень.

Анкета перепису має один зразок для всіх і поділений на дві частини: персональний та квартирний. Перед її заповненням, слід підготуватися та ознайомитись із переліком питань. Відповідь на переважну більшість з них не повинна викликати труднощів, але можливо, в деяких випадках можуть виникнути сумніви, наприклад в питаннях, що стосуються житла чи інформації щодо членів родини, які перебувають за кордоном. Перелік питань можна знайти на сторінці spis.gov.pl.

Відповідь на всі питання є обов'язковою. Проте в кількох місцях є доступний варіант відповіді: "Я не хочу відповідати на це питання". Він міститься в пунктах щодо питань стану здоров'я, релігійних віросповідань та неформальних стосунків.

Участь у переписі є обов'язковою для всіх жителів Польщі. Він стосується як поляків (також і тих, які перебувають за кордоном у цей період), так і іноземців (які постійно проживають у Польщі і тимчасово перебувають у Польщі). Перепису підлягають також особи віком до 18 років (за них анкету заповнюють їх батьки або опікуни).

Персональні дані, що обробляються в рамках перепису є конфіденційними та підлягають особливому захисту на умовах, передбачених Законом про державну статистику та Законом про захист персональних даних.

Перепис триватиме від 1 квітня до 30 вересня, а не до 30 червня, як планувалося спочатку. Поправку до акту з цього питання підписав Президент Республіки Польща. Зміна дати полягає у забезпеченні можливості ефективного тестування в умовах пандемії коронавірусу.

Подробиці на сайті spis.gov.pl та www.poznan.pl/nsp2021/.

sieci społecznościowe