POWSTAJE PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Do 30 czerwca tego roku każda gmina w Polsce musi dysponować zatwierdzonym planem gospodarki odpadami. W Poznaniu projekt takiego planu opracowuje Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej sp. z o.o.w Poznaniu. Umowę w tej sprawie Miasto podpisało 8 stycznia br. Termin przygotowania projektu planu wyznaczono na 31 marca br.
Projekt "Planu gospodarki odpadami" dla miasta Poznania, zgodnie z ustawą, obejmować będzie między innymi takie zagadnienia, jak:
- informacje o aktualnym stanie gospodarki odpadami w Poznaniu (rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów),
- informacje charakteryzujące obszar miasta Poznania z punktu widzenia gospodarki odpadami,
- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w mieście,
- plan działania zmierzający do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w mieście,
- projekt systemu gospodarki odpadami uwzględniający zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów,
- szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu,
- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Projekt "Planu gospodarki odpadami dla Poznania" dostosowany będzie do "Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego". Po opracowaniu, przekazany zostanie do zaopiniowania przez zarząd województwa, a następnie - w czerwcu br. - przedłożony do przyjęcia przez Radę Miasta jako część Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania.

sieci społecznościowe