W trosce o zieleń na Sołaczu

Rada miasta przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części Sołacza. Pozwoli to lepiej i skuteczniej zabezpieczyć ważne dla Miasta tereny zieleni położone wzdłuż Bogdanki. Dokument ustala również zasady ochrony cennych budynków.

Na zdjęciu grafika przedstawiająca obszar objęty planem zagospodarowania miejscowego - grafika artykułu
Głównym celem dokumentu, jaki przyjęli miejscy radni, jest utrzymanie i ochrona zieleni

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  "Sołacz część C" objęto liczący aż 41 ha teren. To fragment dzielnicy Sołacz, położonej w zachodnim klinie zieleni Poznania. Granice planu wyznaczone zostały ulicami: Urbanowską, Pułaskiego, al. Wielkopolską oraz Nad Wierzbakiem. 

Głównym celem dokumentu, jaki we wtorek (9 listopada) przyjęli miejscy radni, jest utrzymanie i ochrona zieleni, pełniącej rolę łącznika pomiędzy terenami zieleni wzdłuż rzeki Bogdanka. W tym rejonie znajdują się tereny o dużej wartości przyrodniczej oraz istotnym znaczeniu dla systemu retencji wód opadowych w tej części miasta. 

Plan podniesie również atrakcyjność i jakość przestrzeni parkowej - pozwoli na realizację niekubaturowych obiektów o funkcji sportowo-rekreacyjnej  - na przykład boisk czy siłowni zewnętrznych - oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Ponad połowa terenów objętych opracowaniem została przeznaczona na zieleń urządzoną i ogrody działkowe. 

Ponadto plan ustalił zasady ochrony konserwatorskiej m.in. dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub charakteryzujących się wartościowymi indywidualnymi cechami architektonicznymi.

Na terenach inwestycyjnych, na których mogą powstać budynki, dominuje niska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna lub usługowa. W ramach poszczególnych typów obiektów plan ustala restrykcyjne parametry techniczne oraz nakazuje wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadza również ochronę istniejących drzew oraz wyznacza lokalizację stref zieleni: skupisk drzew i krzewów.

Do prac nad dokumentem przystąpiono na podstawie uchwały rady miasta z sierpnia 2010 r. Plan był dwukrotnie konsultowany z poznaniakami i poznaniankami, a w ramach prac nad projektem odbyło się ponad 40 spotkań, w tym m.in. z Radą Osiedla Sołacz, zainteresowanymi mieszkańcami oraz inwestorami. Na przełomie sierpnia 2020 r. i września 2021 r. czterokrotnie wyłożono projekt planu do publicznego wglądu i prezentowano jego założenia w trakcie dyskusji publicznych.

AW