Wsparcie dla osób, które goszczą uchodźców - ważne informacje

Cały czas można składać wnioski o świadczenie dla osób, które zapewniły dach nad głową i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Procedura jest prosta, ale czasami może sprawiać problemy. Dlatego Biuro Spraw Lokalowych przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Na zdjęciu sala obsługi ZKZL, widać kilka stanowisk, w tle duże okna - grafika artykułu
Biuro Spraw Lokalowych przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dokumenty można składać w formie papierowej - osobiście w Punktach Obsługi Klienta Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Wnioski rozpatruje Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.

Kto może starać się o świadczenie "40+"?

Mogą to zrobić 

  • osoby lub instytucje/organizacje, które nieodpłatnie zapewniły uchodźcy z Ukrainy zakwaterowanie w mieszkaniu lub domu, zapewniając dodatkowo wyżywienie,
  • oraz instytucje/organizacje, które zapewniły uchodźcy z Ukrainy nieodpłatny nocleg w budynku lub lokalu innym niż mieszkalny zapewniając wyżywienie. Wymogiem jest, aby warunki zakwaterowania nie zagrażały życiu lub zdrowiu ludzi.

Czy jest jakiś limit osób, na które można wnioskować o świadczenie?

Nie, ustawa nie określa maksymalnej liczby osób, na które można wnioskować. Ważne, aby wskazać faktyczną liczbę osób, którym udzielono zakwaterowania i zapewniono wyżywienie. Zgodnie z ustawą Miasto ma prawo i może w każdej chwili zweryfikować prawdziwość oświadczenia, a także warunków zakwaterowania.

Ustawa weszła w życie 12 marca 2022 r.. Czy osoba, która przyjęła uchodźców np. 25 lutego 2022 r., nie dostanie świadczenia  za okres przed wejściem w życie ustawy?

Ustawa weszła w życie 12 marca 2022 r., ale z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 r., a więc można ubiegać się o świadczenie za okres wstecz, tj. od 24 lutego 2022 r.

Czy obywatel Ukrainy mieszkający legalnie w Polsce, który przyjął uchodźców, może ubiegać się o świadczenie?

Tak, może ubiegać się o świadczenie, pod warunkiem, że wnioskodawca ma nadany numer PESEL, którego wskazanie jest niezbędne do złożenia wniosku.

Czy można ubiegać się o świadczenie, jeśli wnioskodawca ulokuje uchodźców w mieszkaniu, do którego nie posiada prawa własności?

Ustawa nie nakłada obowiązku przedstawiania tytułu prawnego do lokalu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zakwaterowanie i wyżywienie na swój koszt osób przyjętych do zakwaterowania, podanych w karcie. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Czy wnioskodawca mieszkający w zasobie komunalnym może złożyć wniosek o świadczenie?

Przed udzieleniem pomocy uchodźcom najemca lokalu komunalnego powinien uzyskać zgodę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., na tymczasowe zamieszkiwanie uchodźców w lokalu komunalnym.

Czy można się ubiegać o świadczenie w przypadku zapewnienia uchodźcy z Ukrainy jedynie zakwaterowanie bez wyżywienia?

Nie, zgodnie z ustawą świadczenie wypłacane jest osobom, które jednocześnie zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

Jeśli ktoś przyjął uchodźców 24 lutego 2022 r. i zamierza udzielić im schronienia na okres 60 dni zapewniając zakwaterowanie i wyżywienie, to musi złożyć wniosek jak najszybciej, czy może poczekać do 60 dnia?

Zgodnie z ustawą świadczenie przyznawane i wypłacane jest "z dołu", a więc za faktyczny okres zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Wniosek złożyć można w każdym czasie, kiedy gościmy uchodźcę, jednak wypłata jest z zasady refundacją poniesionych kosztów, nie ma więc możliwości złożenia wniosku na świadczenie od razu "z góry" - taki wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie i świadczenie nie zostanie przyznane.

Co jeśli 40 zł dziennie na uchodźcę nie pokrywa faktycznych kosztów, jakie zostały poniesione w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy?

Ustawa zakłada, że Miasto może wypłacić świadczenie na pokrycie kosztów przyjęcia uchodźcy w  wysokości 40 zł za osobę dziennie. Jeśli jednak te środki są niewystarczające, trzeba zwrócić się indywidualnie do Wojewody, ponieważ może on podwyższyć tę kwotę m.in. w przypadkach, gdy podmiotem udzielającym pomocy jest osoba prawna albo przedsiębiorca.

Ważne:

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający przekroczenie granicy przez obywatela Ukrainy po 24 lutego 2022 r. - np. ksero zaświadczenia o nadaniu nr PESEL (na dokumencie znajduje się pieczęć świadcząca o statusie uchodźcy) lub ksero strony paszportu z pieczęcią Straży Granicznej.

AW

Załączniki