Zmarł Zenon Wechmann, Zasłużony dla Miasta Poznania

Nie żyje Zenon Wechmann, poznański patriota, powstaniec Czerwca "56, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania. 

Na zdjęciu Zenon Wechmann podczas uroczystości patriotycznej - grafika artykułu
Nie żyje Zenon Wechmann, Zasłużony dla Miasta Poznania

Zenon Wechmann urodził się 25 października 1927 r. w Poznaniu. W latach 1935-1939 był zuchem, następnie wstąpił do V Hufca Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego. Podczas hitlerowskiej okupacji był przymusowym robotnikiem w niemieckich zakładach "Centra" w Poznaniu. Pracę łączył z nauką na tajnych kompletach i z działalnością patriotyczną.

Po wojnie kontynuował naukę oraz aktywnie uczestniczył w życiu Związku Harcerstwa Polskiego, służył w "Poznańskiej Piątce". Kiedy władze PRL podjęły decyzję o likwidacji ZHP, wystąpił przeciwko włączeniu zuchów do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. W latach 1950-1952 podjął konspiracyjną działalność harcerską.

Zaangażowana działalność patriotyczna oraz opór wobec komunistycznej władzy stały się przyczyną jego aresztowania w 1952 r. 23 stycznia 1953 r. Zenon Wechmann został skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności, 3 lata utraty praw publicznych oraz pozbawienie mienia. Wyrok odsiadywał w zakładzie karnym w Rawiczu, gdzie stosowano wobec niego przemoc fizyczną i psychiczną. Karę odbywał również w obozach pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach. W lutym 1955 r. na mocy amnestii został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary.

Ciężkie doświadczenia więzienne nie złamały jego charakteru ani woli prowadzenia dalszej działalności niepodległościowej. Brał czynny udział w Powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956 r. W latach stanu wojennego działał w strukturach konspiracyjnych na rzecz internowanych oraz ich rodzin. Kolportował niezależne wydawnictwa. Aktywnie uczestniczył w licznych manifestacjach.

Czynnie działał w pracach Wielkopolskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956. Był wieloletnim wiceprezesem oraz prezesem tego związku, a także przewodniczył Wojewódzkiej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, a później Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej. W 2016 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

W 2018 roku Rada Miasta Poznania nadała mu tytuł "Zasłużony dla Miasta Poznania". Za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich został odznaczony w 2023 r. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

AW