Co mówią przepisy? Informacje dla mieszkańców wykorzystujących wyroby zawierające azbest.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1680) zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., a całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.

Obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, w związku z ich nadmiernym zużyciem lub uszkodzeniem, spoczywa na właścicielach, użytkownikach wieczystych lub zarządcach nieruchomości, lub innych miejsc zawierających azbest, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649, ze zm.).

Dopuszczone jest wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i dla zdrowia ludzi, w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r., zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31).

Mieszkańcy wykorzystujący wyroby zawierające azbest zobowiązani są do następujących działań:

 • Przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest przez właściciela lub zarządcę budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu gdzie znajdują się te wyroby i sporządzenie w jednym egzemplarzu "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" à pobierz formularz "Oceny..." na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649, ze zm.)
  Kolejną ocenę dokonuje się po:
  - 5-u latach (III stopień pilności) - jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,
  - 1-m roku (II stopień pilności) - jeżeli przy poprzedniej ocenie ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia,
  - wyroby, które posiadają duże i widoczne uszkodzenia - powinny zostać bezzwłocznie usunięte (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczone (I stopień pilności).
  Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przechowują "Ocenę..." łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, a w przypadku obiektów, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, "Ocenę..." dołącza się do książki obiektu budowlanego.
 • Przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-cementowych oraz usuniętych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
  Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest", stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31) a pobierz formularz "Informacji..."
  "Informację..." sporządza się corocznie w dwóch egzemplarzach:
  - Jeden egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji,
  - Drugi egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przekazują w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku do Prezydenta Miasta Poznania (Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań).
  Pozostali użytkownicy wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Poznania przekazują jeden egzemplarz "Informacji..." Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań).
  "Informację..." przedkłada się także po usunięciu wyrobów zawierających azbest, pamiętając o podaniu masy usuniętych  wyrobów.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie wyrobów zawierających azbest.