Pytania i odpowiedzi

1.    Gdzie i jak mogę złożyć wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest?

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

  • drogą pocztową na adres: Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
  • w formie elektronicznej przez platformę ePUAP (/UMPoznan/SkrytkaESP), podpisane za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • osobiście w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty (tel. 61 878 5017, azbest@um.poznan.pl)

Pamiętaj, że datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania.

2.    Gdzie znajdę wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest?

Formularze wniosku i załączników jest dostępny w zakładce "Formularze do pobrania".

3.    Kto może złożyć wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest?

Osoba fizyczna (w tym członek rodzinnego ogrodu działkowego), przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Usługa demontażu elewacji i przegród wewnętrznych rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Usługa demontażu wyrobów zawierających azbest takich jak izolacja, otulinę, rury, złącza i uszczelki, materiały cierne i włókiennicze nie dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

4.    W jaki sposób zostanie zrealizowana usługa usuwania wyrobów zawierających azbest?

Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest objętych wnioskiem zostanie zrealizowana przez Wykonawcę wybranego przez Miasto w trybie przetargu. Przedstawiciel firmy skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu wykonania zadania.

5.    Jaka jest wysokość dofinansowania do usuwania azbestu?

100% kosztów wykonania usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest ponosi Miasto (nie dotyczy zakupu i montażu nowych wyrobów budowlanych i kosztów związanych z zabezpieczeniem konstrukcji budynku po demontażu wyrobów zawierających azbest).

6.    Jakie załączniki są wymagane do złożenia wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej?

Do wniosku dla wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą (załącznik nr 1 - link) należy dołączyć:

  • załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości,
  • załącznik nr 4 - oświadczenie z deklaracją uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (pozwolenie/zgłoszenie robót budowlanych), jeśli wnioskujesz o demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  • informację o wyrobach zawierających azbest, jeśli uprzednio nie została złożona do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Uwaga!

  • Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem, to również zgodę właściciela, wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego na wykonanie prac.
  • Jeśli składasz wniosek dotyczący działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, to również zgodę stowarzyszenia ogrodowego na wykonanie prac.

7.    W jaki sposób można uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku i załączników?

Najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie pod nr 61 878 5017 lub 61 878 4053 (sekretariat) lub mailowo, wysyłając zapytanie na adres azbest@um.poznan.pl

8.    Jak obliczyć wagę azbestu znając całkowitą powierzchnię dachu wyrażoną w metrach kwadratowych?

Zgodnie z przelicznikami dostępnymi na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl, przyjmuje się, że 1 m2 płyty falistej lub płaskiej waży 15 kg.

9.    Czy wymiana pokrycia dachowego wymaga pozwolenia/zgłoszenia robót budowlanych?

Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania nie jest jednostką właściwą do decydowania o tym, czy dane prace wymagają pozwolenia czy zgłoszenia robót budowlanych. Wnioskodawca we własnym zakresie powinien uzyskać informację w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 55 52, ua@um.poznan.pl