Kryteria oceny ofert realizacji zadania publicznego

Priorytet 1

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania

 1. Zgodność z priorytetem i celem zadania
 2. Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniające potrzeby adresatów zadania, w tym  osób z niepełnosprawnościami
 3. Metody włączania mieszkańców w realizowane działania
 4. Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie
 5. Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania
 6. Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu
 7. Staranność i przejrzystość przygotowania oferty
 8. Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu i harmonogramu z opisem zadania)

Każde kryterium ma przypisaną wartość 10 punktów

Priorytet 2

Działania z zakresu edukacji kulturowej

 1. Zgodność z priorytetem i celem zadania
 2. Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniające potrzeby adresatów zadania, w tym osób z niepełnosprawnościami
 3. Udział innych partnerów (m.in. instytucji oświatowych) w realizacji zadania
 4. Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie
 5. Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania
 6. Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu
 7. Staranność i przejrzystość przygotowania oferty
 8. Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu i harmonogramu z opisem zadania)

Każde kryterium ma przypisaną wartość 10 punktów

Priorytet 3

Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy

 1. Zgodność z priorytetem i celem zadania
 2. Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniające potrzeby adresatów zadania, w tym osób z niepełnosprawnościami
 3. Łatwość dostępu do wydawanych treści i ocena sposobu dystrybucji
 4. Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie
 5. Kompetencje i doświadczenie realizatorów zadania
 6. Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu
 7. Staranność i przejrzystość przygotowania oferty
 8. Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu i harmonogramu z opisem zadania)

Każde kryterium ma przypisaną wartość 10 punktów

Priorytet 4

Wspieranie udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą

 1. Zgodność z priorytetem i celem zadania
 2. Jakość i atrakcyjność proponowanych działań
 3. Ranga miejsca prezentacji wydarzenia
 4. Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie
 5. Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania
 6. Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu
 7. Staranność i przejrzystość przygotowania oferty
 8. Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu i harmonogramu z opisem zadania)

Każde kryterium ma przypisaną wartość 10 punktów

Priorytet 5

Wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy

 1. Zgodność z priorytetem i celem zadania
 2. Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniające potrzeby adresatów zadania, w tym osób z niepełnosprawnościami
 3. Ranga planowanego wydarzenia.
 4. Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie
 5. Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania
 6. Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu
 7. Staranność i przejrzystość przygotowania oferty
 8. Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu i harmonogramu z opisem zadania)

Każde kryterium ma przypisaną wartość 10 punktów

Priorytet 6

Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców

 1. Zgodność z priorytetem i celem zadania
 2. Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniające potrzeby adresatów zadania, w tym osób z niepełnosprawnościami
 3. Obecność tematyki poznańskiej w projekcie
 4. Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie
 5. Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania
 6. Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu
 7. Staranność i przejrzystość przygotowania oferty
 8. Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu i harmonogramu z opisem zadania)

Każde kryterium ma przypisaną wartość 10 punktów