Idea Konkursu

Idea konkursu

Ideą konkursu :Kultura na wynos" jest promowanie poznańskiego środowiska kulturalnego oraz zachęcenie mieszkanek i mieszkańców Poznania, jak również innych osób do zapoznawania się z lokalnymi inicjatywami kulturalnymi, w tym m.in. inicjatywami artystycznymi, animacyjnymi, edukacyjnymi i wydawniczymi, prezentowanymi z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych dostępnych kanałów, realizowanymi w okresie utrudnionego dostępu do wydarzeń kulturalnych, w związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

Cel konkursu

3. Celem głównym konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych poznańskich inicjatyw kulturalnych, udostępnionych publicznie w okresie pomiędzy 11 marca 2020 r. a 15 czerwca 2020 r., prezentowanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych dostępnych kanałów, zwanych dalej inicjatywami. Inicjatywy można zgłaszać do konkursu w następujących kategoriach:

1) WYDARZENIA: wydarzenia kulturalne, m.in.: koncerty, spektakle, spotkania, czytania, oprowadzania oraz inne działania, w tym udostępnianie zapisów zarejestrowanych wcześniej wydarzeń kulturalnych,

2) EDUKACJA: działania służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców w formie m.in. warsztatów, webinariów, kursów oraz inne działania z zakresu edukacji kulturalnej,

3) WYDAWNICTWA: publikacje książkowe, audiobooki, nagrania muzyczne, materiały dydaktyczne oraz inne formy wydawnicze.

Zgłoszenia do konkursu

Do konkursu może być zgłoszona inicjatywa, która spełnia następujące kryteria formalne:

1) realizowana była przez poznańskich twórców, artystów, animatorów, edukatorów, badaczy sfery kultury oraz inne podmioty tworzące i wspierające rozwój kultury, z wyłączeniem instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194);

2) została udostępniona publicznie w sieci internet bądź za pomocą innego dostępnego kanału w okresie pomiędzy 11 marca 2020 r., a 15 czerwca 2020 roku (rozpoczęcie realizacji inicjatywy mogło nastąpić przed dniem 11 marca 2020 r.).

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego, zamieszczonego na stronie internetowej bit.ly/kulturanawynosform

Kto może wziąć udział?

Inicjatywę do konkursu może zgłosić wyłącznie jej twórca bądź współtwórca, za zgodą pozostałych współtwórców (zwany dalej uczestnikiem konkursu), tj.:

1) pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Poznania bądź płacąca podatek dochodowy w Poznaniu. Organizator zastrzega sobie możliwość wezwania uczestnika konkursu do okazania dokumentu/kopii zeznania podatkowego, poświadczenia odbioru zeznania złożonego drogą elektroniczną, zaświadczenia lub decyzji/potwierdzającego fakt rozliczania w Poznaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy;

2) osoba prawna mająca siedzibę na terenie Poznania, z wyłączeniem instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194);

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terenie Poznania.

Przydatne linki i adresy:

  • bit.ly/konkurskulturanawynos - ogłoszenie konkursowe wraz z regulaminem
  • bit.ly/kulturanawynosfaq - najczęściej zadawane pytania
  • bit.ly/kulturanawynosform - adres formularza konkursowego
  • dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania wyłącznie pod adresem: kulturanawynos@um.poznan.pl,

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej