Priorytety konkursów dotacyjnych dla NGO w obszarze kultury na rok 2020

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020, do priorytetowych zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w sferze pożytku publicznego "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" należą:

Priorytet 1

POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I WZBOGACAJĄCE ŻYCIE KULTURALNE DZIELNIC ORAZ CENTRUM POZNANIA

Cel zadania:

Kulturalna rewitalizacja określonych w projekcie przestrzeni miejskich poprzez adekwatne do potrzeb lokalnych społeczności działania, angażujące mieszkańców do regularnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

Dodatkowy opis priorytetu:

 • działania realizowane w formie stałej działalności lokalnych centrów kultury oraz wykorzystujące potencjał amatorskiego ruchu artystycznego,
 • wydarzenia (koncerty, warsztaty, działania edukacyjne i społeczne) mające na celu "kulturalną rewitalizację" dzielnic i centrum Poznania, przede wszystkim poprzez czynne angażowanie i integrowanie lokalnych społeczności (budowanie poczucia przynależności, współodpowiedzialności i solidarności),
 • projekty już zainicjowane i funkcjonujące w formie stałej działalności jako lokalne centra kultury, wykorzystujące potencjał i zasoby mieszkańców czy amatorskiego ruchu artystycznego,
 • "projekty wspólne", tj. realizowane we współpracy z lokalnymi ośrodkami, np. dzielnicowymi instytucjami kultury, bibliotekami, rzemieślnikami, przedsiębiorcami, Radami Osiedli, wspólnotami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki) itd. ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych oraz na terenach nadwarciańskich

Priorytet 2

DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ

Cel zadania:

Działania z zakresu edukacji kulturowej realizowane ze społecznościami lokalnymi, przy wykorzystaniu literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru itp. bądź też za pomocą działań wspólnych, takich jak majsterkowanie, ogrodnictwo, itp. Celem opisywanych działań ma być kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa odbiorców w kulturze i życiu społecznym, a także  budowanie postaw obywatelskich i wyrównywanie szans.

Pożądane cechy projektu:

Współpraca międzysektorowa, polegająca na aktywnym udziale innych partnerów (m.in. instytucji oświatowych) w realizacji zadania.

Dodatkowy opis priorytetu:

 • projekty z zakresu edukacji kulturalnej realizowane z zastosowaniem form i metod adekwatnych do potrzeb różnych grup odbiorczych, zwiększające ich aktywność kulturalną i podnoszące kompetencje kulturowe (budujące przekonanie, że kultura to nieodzowny element codziennego życia),
 • działania animacyjne pobudzające uczestników do kreatywnego myślenia i aktywnego uczestnictwa, z zastosowaniem niekonwencjonalnych i nowoczesnych metod edukacyjnych,
 • systematyczne działania programowe (procesowe), budujące stałą ofertę edukacyjną i kształtujące potrzebę stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym, m.in. poprzez współpracę z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, osiedlowymi placówkami kultury,
 • działania integrujące różne grupy wiekowe i społeczne oraz stwarzające warunki do efektywnej i realnej wymiany doświadczeń i potencjałów pomiędzy tymi grupami (dzieci, młodzież, seniorzy, niepełnosprawni itd.)
 • projekty promujące czytelnictwo, w tym działania edukacyjne promujące czytelnictwo i kształtujące pozytywne nawyki w tym zakresie prowadzone przez organizacje we współpracy z lokalnymi księgarzami, bibliotekami, placówkami oświatowymi, wydawnictwami.

Priorytet 3

PROJEKTY WYDAWNICZE ZWIĄZANE Z POZNANIEM TEMATEM LUB OSOBĄ TWÓRCY

Cel zadania:

Tworzenie wartościowych, dostępnych dla odbiorców i szeroko dystrybuowanych  wydawnictw (książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne), uwzględniających aktualne  zjawiska  współczesnej kultury.

Pożądane cechy projektu:

Dostęp do wydawanych treści oraz skuteczne sposoby ich dystrybucji (m.in. poprzez sieć bibliotek publicznych oraz Internet).

Dodatkowy opis priorytetu:

 • wartościowe projekty wydawnicze: książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne, odpowiadające na aktualne zjawiska współczesnej kultury,

Priorytet 4

WSPIERANIE UDZIAŁU LOKALNYCH ARTYSTÓW I ANIMATORÓW W WYDARZENIACH O RANDZE OGÓLNOPOLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ, W KRAJU I ZA GRANICĄ

Cel zadania

Promowanie poznańskiej kultury  na renomowanych i istotnych dla danej dziedziny wydarzeniach, dzięki którym wzrasta rozpoznawalność poznańskich inicjatyw w kraju i poza jego granicami.

Pożądane cechy projektu:

Wysoka ranga wydarzenia, miejsca prezentacji oraz projektu artystycznego.

Uwaga:

W ramach tego zadania po stronie kosztów finansowych z dotacji dopuszcza się wyłącznie koszty zakwaterowania i transportu (w tym przejazdy uczestników) związane z realizacją zadania publicznego.

Dodatkowy opis priorytetu:

 • projekty mające na celu promocję poznańskiej kultury oraz kreowanie jej pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku w kraju i za granicą, poprzez aktywne uczestnictwo w znaczących wydarzeniach artystycznych, edukacyjnych i społecznych;
 • projekty realizowane we współpracy z miastami partnerskimi Miasta Poznania;
 • do kosztów kwalifikowanych po stronie dotacji należą wyłącznie zakwaterowanie i transport delegowanych osób.

Priorytet 5

WZBOGACANIE ŻYCIA KULTURALNEGO POZNANIA POPRZEZ DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ INTERDYSCYPLINARNYCH, WYKORZYSTUJĄCYCH LOKALNY POTENCJAŁ KULTUROTWÓRCZY

Cel zadania

Organizowanie wysokiej jakości wydarzeń, w nowatorski sposób ujmujących podejmowane tematy i angażujących znaczących artystów, przy jednoczesnej dostępności dla szerokich grup odbiorców.

Pożądane cechy projektu:

Ranga wydarzenia i jego walory wizerunkowe w perspektywie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Dodatkowy opis priorytetu:

 • projekty interdyscyplinarne, m.in. festiwale, warsztaty, koncerty, wystawy, konkursy, spektakle teatralne, uwzględniające jeden z komponentów:  lokalny, ogólnopolski, międzynarodowy, realizowane na terenie całego miasta;
 • projekty o wysokim poziomie artystycznym, ze spójną koncepcją oraz nowatorskim podejściem do podejmowanego zagadnienia, angażujące znaczących artystów, ale także podkreślające potencjał i wartości lokalnego środowiska, stanowiące atrakcyjną ofertę dla różnych grup społecznych i wiekowych oraz promujące Poznań na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Priorytet 6

KULTYWOWANIE PAMIĘCI O ZASŁUŻONYCH DLA MIASTA, REGIONU I KRAJU WYBITNYCH POSTACIACH, MIEJSCACH I WYDARZENIACH HISTORYCZNYCH ORAZ OCHRONA I POPULARYZOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH POZNANIA I JEGO MIESZKAŃCÓW.

Cel zadania

Inicjowanie i kontynuacja projektów podkreślających specyfikę miasta m.in. poprzez projekty rocznicowe i jubileuszowe np. dotyczące 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 30-lecia samorządu terytorialnego.

Pożądane cechy projektu:

Nowatorskie ujęcie tematyki związanej z Poznaniem.

Dodatkowy opis priorytetu:

 • interdyscyplinarne projekty teatralne, muzyczne, filmowe, wystawiennicze, popularyzujące wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym oraz wzmacniające świadomość mieszkańców w tym zakresie,
 • projekty uwzględniające, podkreślające i promujące etniczną, historyczną i społeczną specyfikę regionu w atrakcyjnej formule, przystępnej dla różnych grup wiekowych i społecznych.