Obowiązki informacyjne i promocyjne dla korzystających z dotacji Miasta Poznania w obszarze kultury

Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania, ze szczególnym uwzględnieniem informacji podczas publicznej inauguracji projektu.

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwiają, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
 2. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
 3. Na stronie www.poznan.pl dostępne do pobrania są:
   1) logo Miasta Poznania,
   2) wytyczne dotyczące stosowania logo Miasta Poznania,
   3) logo do umieszczenia na materiałach objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów informacyjnych przed ich wydrukowaniem przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Materiały do akceptacji należy przesłać na adres: ci@um.poznan.pl.
 5. Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania zobowiązany jest do ustosunkowania się do przesłanych materiałów w ciągu 4 dni roboczych od daty ich wpływu, brak ustosunkowania się w terminie będzie równoznaczny z akceptacją materiałów.
 6. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za promocję wydarzeń organizowanych w ramach zadania publicznego, przy czym wszelkie działania reklamowe podejmowane przez Zleceniobiorcę muszą być zgodne z prawem.
 7. Zleceniobiorca przy realizacji zadania odpowiedzialny jest za uwzględnienie standardów określonych w zarządzeniu Nr 826/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umieszczenia plakatów/ulotek wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i wyłącznie za zgodą dysponentów tych miejsc.
 9. W przypadku utworzenia oficjalnej strony wydarzenia lub projektu w portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Pinterest) należy w jego opisie umieścić zapis: Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera.
 10. W przypadku zamieszczania informacji (wpisów, zdjęć, materiałów video) w mediach społecznościowych dotyczących ważniejszych wydarzeń związanych z projektem, do informacji należy dołączyć zapis: #poznanwspiera.
 11. Zleceniobiorca zadania publicznego zobowiązuje się najpóźniej w momencie składania sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 2, do nieodpłatnego przekazania, co najmniej jednego egzemplarza materiałów informacyjno - promocyjnych, fotograficznych, publikacji, wydawnictw fotograficznych i fonograficznych, które powstały w wyniku realizowanego zadania publicznego, celem jego dokumentacji.
 12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 12, Zleceniodawca ma prawo dochodzić kary umownej w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust. 1.
 13. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się również do zapewnienia możliwości udziału przedstawicielowi wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Poznania w realizowanym zadaniu lub jego części poprzez dostarczenie co najmniej dwóch zaproszeń.
 14. Zleceniobiorca zadania publicznego zobowiązuje się do przestrzegania w ramach działań związanych z jego realizacją zasady równego traktowania w rozumieniu definicji określonej w art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1219), w tym do niedopuszczania się działań lub zaniechań noszących znamiona dyskryminacji ze względu na takie cechy jak: płeć, rasa, kolor skóry, język, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, sytuacja majątkowa, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd lub z jakichkolwiek innych przyczyn.