Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Informacje podstawowe:

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom artystycznym, uczelniom i jednostkom naukowym działającym w Poznaniu, instytucjom kultury.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie 2 lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 60-841, hol główny, Biuro Podawcze

Termin:

Termin składania wniosków na 2019 rok - do 31 marca 2019 r.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania, z dnia 17 października 2017 r., w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Załączniki