System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania

System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego (SISRiBP), stanowi zespół środków technicznych i powiązane z nimi narzędzia teleinformatyczne, umożliwiające szybki przepływ wszelkich informacji (głos, video, pliki informatyczne) za pośrednictwem miejskiej sieci światłowodowej, wybudowanej w topologii pierścienia, której zaletą jest możliwość nieprzerwanej pracy sieci nawet w przypadku jej uszkodzenia na pewnym odcinku. SISRiBP stworzony został w celu wymiany informacji pomiędzy stanowiskami kierowania i centrami dowodzenia służb i straży odpowiedzialnych za ratownictwo i bezpieczeństwo na terenie miasta, koordynacji ich działań, a także wymiany informacji ze służbami komunalnymi wspomagającymi działania ratownicze.

Podstawowym podsystemem funkcjonalnym SISRiBP jest podsystem łączności spinający ze sobą stanowiska kierowania Policji, PSP, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, Centrum Nadzoru Ruchu MPK, Centrum Operacyjnym Utrzymania Ruchu ZDM. Na bazie wspólnego systemu łączności uruchomiona została zintegrowana obsługa telefonicznych wywołań alarmowych (numery: 112, 997, 998, 999 i 986) z wykorzystaniem stanowisk awizo, które umożliwiają odbiór zgłoszeń, realizację połączeń dyspozytorskich, rejestrację połączeń oraz identyfikację wszystkich rozmówców. W ten sposób wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i działania ratownicze pracują we wspólnej sieci, tworząc zintegrowany system, umożliwiający wzajemne wspieranie się służb i awaryjną obsługę wszystkich wywołań alarmowych.

Stanowiska awizo są wyposażone w najnowsze oprogramowanie do obsługi telefonicznych wywołań alarmowych oraz w system analizy danych bilingowych i statystycznych, który umożliwia obiektywną ocenę i optymalizację pracy dyspozytorów obsługujących telefoniczne wywołania alarmowe.

W ramach realizacji projektu SISRiBP zmodernizowany zostanie także podsystem łączności radiowej, zapewniający łączność pomiędzy miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) a stanowiskami wyżej wymienionych służb i straży oraz wojewódzkim i powiatowym CZK.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania wyposażone jest w niezbędne systemy teleinformatyczne, mutimedialne i konferencyjne wspomagające proces podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych i zapewniające koordynacje działań służb, inspekcji, straży oraz miejskich jednostek organizacyjnych w trakcie reagowania na sytuacje kryzysowe. 

Podsystem alarmowania i ostrzegania mieszkańców, na który obecnie składają się: lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, syreny alarmowe zlokalizowane na terenie Poznania oraz podmioty wykrywające zagrożenia dla środowiska i przekazujące niezwłocznie informacje o zagrożeniach do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, zostanie także unowocześniony, tak by umożliwiał dotarcie z informacją o niebezpieczeństwie do jak największego grona odbiorców.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej