Strefa ograniczeń lotów nad Poznaniem

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 617) w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące wprowadza zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Powyższe rozporządzenie w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadza zakazy lub ograniczenia lotów w tym min. dotyczące zakazu wykonywania lotów nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych odpowiednio dla miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 - na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu.

Ustalanie liczby mieszkańców miast następuje według stanu wskazanego w dokumencie pt. "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym", aktualnym na dzień wykonywania lotu, opracowywanym przez Główny Urząd Statystyczny i publikowanym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli z charakterystyk statku powietrznego wykonującego lot nad obszarami miast, o których mowa powyżej wynika, że w przypadku sytuacji awaryjnej wykonanie lądowania może nadmiernie narazić osoby lub mienie na ziemi, to wysokość lotu powinna być zwiększona stosownie do wymogów charakterystyk tego statku powietrznego.

Zakazów wykonywania lotów o których mowa powyżej nie stosuje się do lotów:

1)      wykonywanych na hasło GARDA (zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy lub na hasło ALFA SCRAMBLE (start statków powietrznych przechwytujących, stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING[1] systemu obrony powietrznej),

2)      wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych,

3)      wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref,

4)      związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych,

5)      wykonywanych na zlecenie albo za zgodą burmistrza (prezydenta) miasta,

6)      wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem:

a)      uzyskania zgody burmistrza (prezydenta) miasta,

b)      uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS (służby ruchu lotniczego),

c)      zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi.

7)      związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

O planowanych lotach nad obszarem miasta Poznania w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem lotów, o których mowa w powyższych punktach od 1 do 3, należy poinformować Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania (tel. 618 888 666, email: czk@um.poznan.pl) nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem.

[1] AIR POLICING - szczególny rodzaj działań w czasie pokoju i kryzysu, realizowanych przez załogi statków powietrznych sił dyżurnych Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz w ramach systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (OP RP) w celu zapewnienia nienaruszalności chronionej przestrzeni powietrznej, ochrony ludności i sił zbrojnych przed atakiem z powietrza oraz udzielania pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej