Podstawowe informacje

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na: 

  • zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
  • przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
  • reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków,
  • odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Działania wymienione powyżej stanowią fazy zarządzania sytuacją kryzysową, które wchodzą ze sobą w korelacje.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Aktem prawnym normującym kwestie zarządzania kryzysowego jest Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z przepisami prawnymi, Prezydent Miasta Poznania został zobligowany do realizacji następujących zadań w mieście:

1) kierowanie: monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia ,,Planu zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania",

b) realizacja zaleceń do planu zarządzania kryzysowego,

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Poznania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";

5) zapobieganie, przeciwdziałnie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) współdziałanie z szefem ABW w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.  

Prezydent wykonuje powyższe przedsięwzięcia przy pomocy powiatowej administracji zespolonej, wybranych wydziałów UMP - w szczególności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, które realizują odpłatne usługi logistyczne na podstawie zawartych umów, porozumień i zleceń.

Koszty działań dotyczących zarządzania kryzysowego na terenie Poznania pokrywane są z budżetu Miasta Poznania w głównej części z budżetów wydziałów UMP, miejskich jednostek organizacyjnych a w sytuacjach nadzwyczajnych z określonej ustawowo rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wysokość rezerwy przewidzianej w budżecie każdej gminy nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dla koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego Prezydent powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania, który stanowi ciało kolegialne pomocne przy opiniowaniu    i podejmowaniu przez Prezydenta kluczowych działań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej