Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania

Zespół ten umożliwia Prezydentowi Poznania prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego.

Prezydent określa skład zespołu, jego organizację, tryb oraz miejsce pracy.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie prezydentowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w ,,Planie zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania";

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4) opiniowanie ,,Planu zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej