Centrum Zarządzania Kryzysowego

Głównym miejscem pracy prezydenta i Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku powstania sytuacji kryzysowej lub zagrożenia o jej znamionach jest Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20.

Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową.

Prezydent Miasta Poznania określił organizację, siedzibę oraz tryb pracy CZK, w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia  całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.

Centrum składa się z:

 • sali operacyjnej przeznaczonej w sytuacjach kryzysowych do pracy dyżurnych CZK, dyżurnych stałego dyżuru i kierownika CZK. Sala została wyposażona w dublujace się systemy telefoniczne, teleinformatyczne, mutimedialne i zapewniające łączność radiową z podmiotami biorącymi udział w reagowaniu na sytuacje kryzysowe (Policja, PSP, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, miejskie jednostki organizacyjne, centrum zarządzania kryzysowego powiatu poznańskiego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego),
 • komputerowy zestaw kierowania syrenami i zestawami elektroakustycznymi systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania,
 • zespołu bezzanikowego zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy dużej mocy),
 • sali zespołu zarządzania kryzysowego wyposażonej w niezbędne systemy,
 • zaplecza socjalnego.

Do zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. zapewnienie całodobowo ciągłości przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego - realizowane poprzez całodobowy dyżur telefoniczny;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej - w szczególności z CZK powiatu poznańskiego, z wojewódzkim CZK oraz w zależności od potrzeb z innymi;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności - podstawą do realizacji tego zadania jest zarządzenie nr 76/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie funkcjonowania systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania (SWOA) ludności Miasta Poznania;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań  podejmowanych przez Centrum;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa - jest to jedno z zadań obronnych umożliwiających zainicjowanie i przeprowadzenie przejść do stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu - w wypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub do stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny - w wypadku zbrojnej napaści na Rzeczypospolitą Polską lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowązanie Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnego odparcia zbrojnej agresji.

Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania przyjmuje całodobowo zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej