Centrum Zarządzania Kryzysowego

Głównym miejscem pracy Prezydenta Miasta i Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku powstania sytuacji kryzysowej lub zagrożenia o jej znamionach jest Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, fax, 61 878 48 99, e-mail: czk@um.poznan.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową.

Prezydent Miasta Poznania określił organizację, siedzibę oraz tryb pracy CZK, w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.

Centrum składa się z:

 • sali operacyjnej przeznaczonej w sytuacjach kryzysowych do pracy dyspozytorów CZK i koordynatora CZK. Sala została wyposażona w dublujące się systemy telefoniczne, teleinformatyczne i multimedialne zapewniające łączność radiową z uczestnikami zarządzania kryzysowego terytorialnie związanych z Poznaniem i powiatem poznańskim (Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejska Miasta Poznania, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Zarząd Dróg Miejskich, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, centrum zarządzania kryzysowego powiatu poznańskiego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego),
 • komputerowych zestawów wspomagających zarządzanie kryzysowe oraz umożlwiających uruchomienie syren i zestawów elektroakustycznych systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania,
 • zespołu bezzanikowego zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy dużej mocy),
 • sali zespołu zarządzania kryzysowego wyposażonej w niezbędne systemy,
 • zaplecza socjalnego.

Do zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej - w szczególności z CZK powiatu poznańskiego, z wojewódzkim CZK oraz w zależności od potrzeb z innymi;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności - podstawą do realizacji tego zadania jest zarządzenie nr 189/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności miasta Poznania;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 8. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym.

Zadania realizowane są całodobowo przez dyspozytorów Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej