Plan zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania

W celu optymalnego wykorzystania sił i środków w  trakcie reagowania  na sytuacje kryzysowe, usuwania ich skutków oraz odtworzenia  zasobów i  infrastruktury krytycznej w Poznaniu opracowano  "Plan zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania", który został zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego i wprowadzony do stosowania zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 149/2024/P z dnia 06.02.2024 r..  Istotną częścią planu są procedury reagowania kryzysowego (PRK), czyli rozpisane  zadania, do wykonania przez poszczególne służby ratownicze reagujące na daną sytuację kryzysową. Plan jest skorelowany z zewnętrznymi planami i procedurami działań poszczególnych służb odpowiedzialnych za działania ratownicze i zapewnienie bezpieczeństwa oraz za dostarczenie kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa usług (np. woda pitna, energia elektryczna, ciepło).

W skład niniejszego dokumentu wchodzą następujące elementy:

1) plan główny zawierający:

a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń (plik do pobrania poniżej),

b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,

c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;

d) zadania określone planem działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu  alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Plan opracowuje zarząd województwa na podstawie informacji uzyskanej od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

2) zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:

a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,

b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowania przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,

c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowej,

d) współdziałanie między uczestnikami zarządzania kryzysowego.

3) załączniki funkcjonalne planu głównego określające:

a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,

b) organizację łączności,

c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,

d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,

e) organizację ewakuacji obszarów zagrożonych,

f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,

g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,

h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,

i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,

j) procedury uruchamiania rezerw państwowych,

k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie Poznania,

l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

Ze względu na poufność zawartych danych i objętość,  załączony plik obejmuje jedynie I rozdział opracowanego dokumentu

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej